Skip to content

Fakultet bezbednosti

Управа

Орган управљања на Факултету је Савет Факултета. Чланови Савета Факултета су оснивачи, редовни и ванредни професори, три ненаставна радника и четири студента.

Органи пословођења Факултета су декан и продекани. Факултет има четири продекана, од којих три наставника и једног студента.

Стручни органи Факултета су Наставно-научно веће и Изборно веће.

Делатност Факултета организује се и обавља у оквиру организационих јединица:

1. Организационе јединице наставно-научне делатности - катедре:

 • Катедра студија безбедности
 • Катедра студија одбране
 • Катедра студија цивилне заштите и заштите животне средине
 • Катедра студија менаџмента људских и социјалних ресурса
 • Катедра друштвено-хуманистичких наука
 • Катедра студија криминалитета

2. Организационе јединице научно-истраживачке делатности:

 • Центар за истраживање људске безбедности
 • Центар за безбедносни менаџмент
 • Центар за примењену безбедност
 • Центар за менаџмент националне безбедности
 • Центар за националну и међународну безбедност
 • Центар за венредне ситуације
 • Иновациони центар

3. Организационе јединице стручних служби:

 • Служба за заједничке послове
 • Студентска служба
 • Рачуноводство
 • Студентски консалтинг сервис
 • Библиотека