Skip to content

Fakultet bezbednosti

Forenzika
 

Specijalističke strukovne studije Forenzika
iz forenzičke fizičke hemije
i menadžmenta forenzike
na Fakultetu za fizičku hemiju i Fakultetu bezbednost

 

Specijalističke strukovne studije (studijski program) Forenzika su uređene Statutom Fakulteta za fizičku hemiju i Statutom Fakulteta bezbednosti kao zajedničke strukovne studije sa dva modula: 1. modul studija koji se ostvaruje na Fakultetu za fizičku hemiju i 2. modul koji se ostvaruje na Fakultetu bezbednosti.

Specijalističke strukovne studije Forenzika imaju za cilj osposobljavanje kadrova za obavljanje specijalitičkih poslova i zadataka u službama i institucijama bezbednosti i zaštite iz oblasti forenzičke fizičke hemije i menadžmenta u oblasti forenzike.

Po završetku specijalističkih strukovnih studija Forenzika stiče se zvanje Specijalista strukovnih studija Forenzika. Dodatak, odnosno opis diplome sadrži navode o završenim modulima i predmetima modula, kao i zvanje u skladu sa izabranim modulom.

Specijalističke strukovne studije Forenzika sadrže sve elemente koji su utvrđeni Zakonom i Statutom Fakulteta za fizičku hemiju i Statutom Fakulteta bezbednosti. Traju godinu dana (dva semestra) u minimalnom obimu od 60 ESPB. Studije sadrže 4 (četiri) predmeta, 3 (tri) obavezna i 1 (jedan) izborni, kao i specijalistički rad.

Specijalističke strukovne studije Forenzika su viši stupanj obrazovanja u odnosu na obrazovanje stečeno tokom osnovnih studija. One se nastavljaju na osnovne studije Fakulteta za fizičku hemiju, odnosno Fakulteta bezbednosti, ili njima strodnih fakulteta. U slučajevima da student sa ovih ili strodnih fakulteta, koji je završio osnovne studije, a nema stečena znanja potrebna za Specijalističke strukovne studija Forenzika, na iste se upisuje u skladu sa Statutom Fakulteta za fizičku hemiju i Statutom Fakulteta bezbednosti.  

Finansiranje Specijalističkih studija Forenzika obezbeđuju studenti ili organizacije koje su ih na iste uputili. Cenu Studija predlaže Nastavno-naučno veće matičnog fakulteta na kome se studije izvode, a utvrđuje ih Savet nadležnog fakulteta.

 

Tabela:  Specijalističkih strukovnih studija Forenzika, Modul 1.

Upis na Fakultetu za fizičku hemiju

Raspored predmeta i specijalističkog rada po semestrima 

  šifra naziv predmeta semestar status časovi aktivne nastave

predavanja/vežbe/DON

ESPB
1.   Pravni osnovi forenzike (FB) 1 obavezni 2 / 2 / 6 8
2.   Uvod u forenziku (FFH) 1 obavezni 2 / 2 / 6 8
3.   Forenzička fizičkohemijska analiza (FFH) 2 obavezni 2 / 2 / 6 8
4.   DNK analiza (FFH) 2 izborni 2 / 2 / 6 8
5.   Dokumentna tehnika (FFH) 2 izborni 2 / 2 / 6 8
6.   Kriminalistička metodika (FB) 2 izborni 2 / 2 / 6 8
časova obavezne aktivne nastave po predmetu:  60

 
  šifra naziv semestar status časovi aktivnosti  
6.   Specijalistički rad (FFH) 1,2 obavezni 28 28

 
  • DON – drugi oblici nastave
  • FFH – Fakultet za fizičku hemiju
  • FB – Fakultet bezbednosti 

Tabela: Specijalističkih strukovnih studija Forenzika, Modul 2.

Upis na Fakultetu bezbednosti

Raspored predmeta i specijalističkog rada po semestrima 

  šifra naziv predmeta semestar status časovi aktivne nastave

predavanja/vežbe/DON

ESPB
1.   Pravni osnovi forenzike (FB) 1 obavezni 2 / 2 / 6 8
2.   Kriminalističko-forenzička obrada lica mesta (FB) 1 obavezni 2 / 2 / 6 8
3.   Osnovi forenzičke fizičkohemijske analize (FFH) 2 obavezni 2 / 2 / 6 8
4.   DNK analiza (FFH) 2 izborni 2 / 2 / 6 8
5.   Dokumentna tehnika (FFH) 2 izborni 2 / 2 / 6 8
6.   Kriminalistička metodika (FB) 2 izborni 2 / 2 / 6 8
časova obavezne aktivne nastave po predmetu:  60

 
  šifra naziv semestar status časovi aktivnosti  
6.   Specijalistički rad (FFH) 1,2 obavezni 28 28

 
  • DON – drugi oblici nastave
  • FFH – Fakultet za fizičku hemiju
  • FB – Fakultet bezbednosti