Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И *** arrow Studije arrow Doktorske studije

 

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ - СТУДИЈЕ НАУКА БЕЗБЕДНОСТИ

 


Na studijski program doktorskih studija mogu upisati:

  • kandidati koji su završili diplomske akademske studije ili intergisane studije u obimu sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 (osam) na osnovnim akademskim i diplomski akademskim studijama;
  • kandidati koji imaju završene diplomske studije, odnosno intergisane studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i ostvarene naučne rezultate: najmanje tri orginalna naučna članka u časopisima od nacionalnog značaja ili jedan rad u međunarodnom časopisu koji su priznati od strane Ministarstva za nauku Republike Srbije;
  • kandidati koji imaju akademski stepen magistra nauka, ako ne prijave doktorsku disertaciju, u skladu sa odredbom člana 128. Zakona o visokom obrazovanju

*

Osnovni ciljevi studijskog programa jesu upoznavanje sa savremenim saznanjima u oblasti nauka bezbednosti i produbljeno ovladavanje teorijskim i istraživačkim dometima što će doktorandima omogućiti objektivno, sistematsko i kritičko proučavanje bezbednosnih pojava i problema.

Program doktorskih studija treba da omogući doktorandima postizanje visokih naučnih i akademskih veština i sposobnosti za bavljenje teoretskim i istraživačkim radom, u skladu sa razvojem i dostignućima nauka bezbednosti u svetu:

  • Temeljno poznavanje i razumevanje problema nauka bezbednosti,
  • Samostalno izvođenje složenih naučnih istraživanja i rešavanje teorijskih i praktičnih problema u izučavanoj oblasti i
  • Kritička procena dometa i rezultata naučnih istraživanja u oblasti nauka bezbednosti

Nakon završetka svih obaveza ovog studijskog programa kandidati dobijaju zvanje doktor nauka - nauke bezbednosti.

 

 

    PREDMETI NA DOKTORSKIM STUDIJAMA