Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И *** arrow Studije arrow Osnovne akademske studije
Основне академске студије

План организације и реализације наставе у школској 2017/2018. години на основним академским студијама (PDF file, 387KB)

План организације и реализације наставе у школској 2016/2017. години на основним академским студијама (PDF file, 343KB)

План организације и извођења наставе у школској 2015/2016. години на основим академским студијама (PDF file, 448KB)

План организације и извођења наставе у школској 2014/2015. години на основим академским студијама (PDF file, 439KB)

Студијски програм основних академских студија је скуп обавезних и изборних предмета чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе на нивоу основних академских студија - одговарајућег смера.

Студијски програм основних академских студија је скуп обавезних и изборних предмета чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе на нивоу основних академских студија - одговарајућег смера.

Студијски програм основних академских студија настоји да обезбеди и ојача академску и професионалну компетенцију студената за рад на пословима одбране, заштите, безбедности и управљања људским и социјалним ресурсима у цивилном сектору, у својству руководилаца или референата у централним, регионалним и локалним органима управе, великим привредним системима, малим и средњим предузећима и при-ватним компанијама, научно-истраживачким и стручним институцијама као и образовним центрима, непрофитном сектору, хуманитарним организацијама, инспекцијским службама, медијима, итд. То налаже изучавање савремених међународних односа и институција, људских права, трајног/усклађеног развоја, система безбедности, теорија кризних ситуација и мировних процеса, демократске контроле примене силе, савремених облика угрожавања људи, материјалних добара и екосистема и других релевантних садржаја савремене интегралне безбедности.

Овакав концепт студијског програма основних академских студија доприноси развоју грађанског друштва у погледу безбедности (опште, националне, индивидуалне), заштите (животне средине и становништва од природних катастрофа и хемијских акцидената, здравствене и социјалне, одбране од савремених облика угрожавања и управљања људским и социјалним ресурсима са оријентацијом на интердисциплинарни приступ.

Имплементацијом Болоњске и Прашке декларације о стандардизацији европског високошколског образовања у студијске програме основних академских студија Факултета превазилази се постојећа разлика између наших и светских образовних стандарда, како би студенти лакше приступили европском режиму студирања, оцењивања и трансферу знања и диплома.

На студије првог степена (основне академске и струковне студије) може се уписати студент који има средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

- СТУДИЈЕ НАУКА БЕЗБЕДНОСТИ -

ПРВА ГОДИНА (I И II семестар)

Рб
ТП1 ПРЕДМЕТ Сем. Фонд часова
ЕСПБ2
Укупно
Недељно
1. AO Социологија II 60 3+1 6
2. TM Основи безбедности I 60 3+1 7
3. AO Правне основе безбедности
I 60 3+1 7
4. AO Основи екологије
I 60 3+1 7
5. AO Психологија I 60 3+1 5
6. TM Теорије конфликата I 60 3+1 6
7. TM Увод у менаџмент II 45
2+1 5
8. AO
Увод у студије безбедности II 60 3+1 6
9.  AO Етика
 II  45 2+1
5
10. СA Енглески језик I I и II 90 2+1; 2+1 6
    УКУПНО:   600 20 60

 

ДРУГА ГОДИНА (III И IV семестар)

Рб

1 ПРЕДМЕТ
Сем. Фонд часова ЕСПБ2
укупно
недељно
1. НС
Регионална географија III 60 3+1 7
2. НС
Политички систем III 60 3+1 5
3. ТМ
Системи безбедности III 60 3+1 7
4. НС
Међународни односи III 60 3+1 5
5. НС
Основи геополитике III 60 3+1 5
6. НС
Информатика IV 60 2+1 5
7. ТМ
Системи заштите и спасавања IV 60 3+1 7
8. AO Теорија и организација образовања IV 45 2+1 6
 9. ТМ
Системи одбране IV 60
3+1 5
10. СA Енглески језик II III и IV 90 2+1; 2+1 6
    УКУПНО:   600 20 60

 

ТРЕЋА ГОДИНА (V i VI семестар)

Рб ТП1 ПРЕДМЕТ Сем. Фонд часова ЕСПБ2
укупно недељно
1. ТМ Менаџмент људских и социјалних ресурса V 60
3+1 5
2. НС Кривично право V 60 3+1 5
3. НС
Систем цивилне одбране V 60 3+1 6
4. НС
Криминологија V 60 3+1 6
5. СА
Цивилна заштита V 60 3+1 6
6. ТМ
Савремена историја Србије VI 60 3+1 4
7. СА Изборни предмет 1 VI 60 3+1 6
8. СА
Изборни предмет 2
VI 60 3+1 6
9. СА
Изборни предмет 3
VI 60 3+1 6
10.
СА Изборни предмет 4
VI
60
3+1 6
11. СА
Стручна пракса
V и VI
    4
    УКУПНО:   600 20 60
 

 ЧЕТВРТА ГОДИНА (VII и VIII семестар)

Рб ТП1 ПРЕДМЕТ Сем. Фонд часова ЕСПБ2
укупно недељно
1. НС Међународно јавно право
VII 60 3+1 6
2. НС Цивилно-војни односи
VII 60 3+1 5
3. НС Заштита животне средине
VII 60 3+1 6
4. НС Безбедносни менаџмент
VII 60 3+1 6
5. TM Методологија научног истраживања
VII 60 3+1 5
6. СА Кризни менаџмент
VIII 60 3+1 5
7. СА Изборни предмет 5
VIII 60 3+1 5
8. СА Изборни предмет 6
VIII 60 3+1 5
9. СА Изборни предмет 7 VIII 60 3+1 5
10. СА Изборни предмет 8
VIII 60 3+1 5
11. СА Стручна пракса
VII и VIII 60 3+1 5
12. СА Завршни рад
VIII 60 3+1 5
 
Укупно

600 20
60

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

 

Изборна група1

Изборна група 2 Изборна група 3 Изборна група 4
СТУДИЈЕ БЕЗБЕДОНСТИ СТУДИЈЕ МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ И СОЦИЈАЛНИХ РЕСУРСА СТУДИЈЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СТУДИЈЕ ОДБРАНЕ
Изборни предмет 1. Социјална патологија Стретешки менаџмент људских и социјалних ресурса Управљање ризицима у ванредним ситуацијама Обавештајно безбедносни системи
Изборни предмет 2. Тероризам и организовани криминал Социјална психологија Просторно планирање и заштита
Логистика у систему националне одбране
Изборни предмет 3. Системи обезбеђења и заштите Корпоративна безбедности Здравствена и социјална заштита
Социологија политике
Изборни предмет 4. Криминалистика Пројектовање и планирање у менаџменту Мониторинг у заштити
Дипломатија и одбрана
Изборни предмет 5. Пројектовање система заштите података Медији и комуникације
Индустријска безбедност и заштита Право одбране
Изборни предмет 6. Безбедност информација Хумана безбедност
Еколошка безбедност
Мировне мисије и решавање конфликата
Изборни предмет 7. Кривично процесно право Менаџмент образовања у јавном сектору
Управљање у системима заштите
Манаџмент у систему одбране
Изборни предмет 8.
Виктимологија и пенологија Примењена етика

Безбедност и здравље на раду

Етика рата