Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И *** arrow Студије arrow Мастер студије arrow Дипломске академске студије МАСТЕР
МАС

ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МАСТЕР

- СТУДИЈЕ НАУКА БЕЗБЕДНОСТИ -

Pravo upisa na diplomske akademske studije imaju kandidati koji su završili osnovne akademske studije, ostvarivši najmanje 240 ESPB bodova.

Kandidati koji su završili Fakultet bezbednosti i njemu srodne fakultete i imaju prosečnu ocenu najmanje 8 (osam) mogu se direktno upisati na diplomske akademske studije - master. Prednost imaju studenti koji su završili Fakultet bezbednosti.

Srodni Fakulteti su svi fakulteti iz grupacije društveno-humanističkih nauka Univerziteta u Beogradu (Ekonomski, Pravni, Fakultet političkih nauka, Učiteljski, Filozofski, Filološki i Pravoslavni-bogoslovski fakultet), kao i visokoškolske institucije: Kriminalističko-policijska akdemija i Vojna akademija.

Studijski program diplomskih akademskih studija je skup obaveznih i izbornih predmeta, sa okvirnim sadržajem čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje diplome na nivou diplomskih  akademskih studija drugog stepena - master.

Master studije imaju za cilj da osposobe studente za samostalan istraživački rad, kao i učešće u timskim naučno-istraživačkim projektima iz naučnih oblasti koje se izučavaju na fakultetu. Tokom diplomskih akademskih studija menadžmenta bezbednosti - master razvijaju se opšta i specifična znanja, sposobnosti i veštine potrebne za samostalno obavljanje poslova menadžera bezbednosti u oblasti nauka bezbednosti, odbrane, ljudskih i socijalnih resursa, civilne zaštite i zaštite životne sredine. Ove studije su multidisciplinarnog karaktera i obuhvataju ekonomske, političke, pravne, etičke, informatičke, ekološke, humanitarne, kao i druge aspekte proučavanja fenomena bezbednosti.

*

Studijskim programom su predviđene sledeće aktivnosti:

  • četiri obavezna predmeta
  • dva izborna predmeta i
  • adekvatan obim časova studijskog istraživačkog rada.

Nakon uspešno položenih ispita, studenti pišu i brane diplomski-master rad.

    STUDIJSKI PROGRAM
    DIPLOMSKIH AKADEMSKIH STUDIJA – MASTER