Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И *** arrow Студије arrow Мастер студије arrow Студије наука безбедности
СТУДИЈЕ НАУКА БЕЗБЕДНОСТИ

ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МАСТЕР

- СТУДИЈЕ НАУКА БЕЗБЕДНОСТИ -

  • План организације и извођења наставе у школској 2017/2018. години на MAСТЕР академским студијама (PDF file, 210KB)

Pravo upisa na diplomske akademske studije imaju kandidati koji su završili osnovne akademske studije, ostvarivši najmanje 240 ESPB bodova.

Kandidati koji su završili Fakultet bezbednosti i njemu srodne fakultete i imaju prosečnu ocenu najmanje 8 (osam) mogu se direktno upisati na diplomske akademske studije - master. Prednost imaju studenti koji su završili Fakultet bezbednosti.

Srodni Fakulteti su svi fakulteti iz grupacije društveno-humanističkih nauka Univerziteta u Beogradu (Ekonomski, Pravni, Fakultet političkih nauka, Učiteljski, Filozofski, Filološki i Pravoslavni-bogoslovski fakultet), kao i visokoškolske institucije: Kriminalističko-policijska akdemija i Vojna akademija.

Studijski program diplomskih akademskih studija je skup obaveznih i izbornih predmeta, sa okvirnim sadržajem čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje diplome na nivou diplomskih  akademskih studija drugog stepena - master.

Master studije imaju za cilj da osposobe studente za samostalan istraživački rad, kao i učešće u timskim naučno-istraživačkim projektima iz naučnih oblasti koje se izučavaju na fakultetu. Tokom diplomskih akademskih studija menadžmenta bezbednosti - master razvijaju se opšta i specifična znanja, sposobnosti i veštine potrebne za samostalno obavljanje poslova menadžera bezbednosti u oblasti nauka bezbednosti, odbrane, ljudskih i socijalnih resursa, civilne zaštite i zaštite životne sredine. Ove studije su multidisciplinarnog karaktera i obuhvataju ekonomske, političke, pravne, etičke, informatičke, ekološke, humanitarne, kao i druge aspekte proučavanja fenomena bezbednosti.

*

Studijskim programom su predviđene sledeće aktivnosti:

  • četiri obavezna predmeta
  • dva izborna predmeta i
  • adekvatan obim časova studijskog istraživačkog rada.

Nakon uspešno položenih ispita, studenti pišu i brane diplomski-master rad.

    STUDIJSKI PROGRAM
    DIPLOMSKIH AKADEMSKIH STUDIJA – MASTER