Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И *** arrow O Fakultetu arrow Istraživački centri arrow Центар за менаџмент националне безбедности
Центар за менаџмент националне безбедности

Управник проф. др Миленко Бодин

еmail: mnbcentar@fb.bg.ac.rs

Центар за менаџмент националне безбедности oснован је као организациона јединица научно-истраживачке делатности Факултета безбедности, која самостално или у сарадњи са осталим организационим јединицама Факултета и

  • високошколским и научно-истраживачким установама,
  • државним органима,
  • јавним установама и предузећима,
  • организацијама цивилног друштва и привредним друштвима,

организује и спроводи истраживачке и развојне пројекте и пружа консултантске и образовне услуге у области менаџмента националне и људске безбедности, управљања људским и социјалним  ресурсима и развоја безбедносне културе.

Као главни циљеви рада Центра предвиђени су побољшање услова за примену менаџмента националне безбедности унутар институција јавног сектора друштва као и њихово повезивање са системом образовања и привредним и цивилним сектором друштва.

Нарочиту сврху активности Центра треба препознати у укључивању у рад чланова академске заједнице који се баве проучавањем система националне безбедности и његовим развојем, као и студената Факултета безбедности и сродних високошколских установа.

Услуге Центра могу да користе и државни и недржавни субјекти који се, непосредно или посредно, баве унапређењем менаџмента националне безбедности или обављају делатности од значаја за унапређење и развој система националне безбедности.

Корисници услуга Центра могу да буду и друга правна и физичка лица која су заинтересована за јачање безбедносне културе и унапређење безбедности као јавног интереса друштва.

Центар за менаџмент националне безбедности игра значајну улогу у унапређењу културе менаџмента у самом раду Факултета безбедности, тако што подиже на виши ниво организационе способности и персоналне компетенције запослених на Факултету, кроз организацију едукативних курсева и семинара, као и манифестација (сајмови у земљи и иностранству) који утичу на побољшање препознатљивости Факултета безбедности у домаћем и међународном академском простору. То се, такође, односи и на пратеће користи које се могу видети у додатном профилисању студената Факултета безбедности и могућности за смештање профила у препознатљиве друштвене потребе за запошљавањем студената Факултета безбедности, као и њиховим сврставањем у стручне профиле унутар националног оквира квалификација.

Центар је отворен за сарадњу са свим заинтересованим који се препознају у наведеним програмским опредељењима.