Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И ***
Institut za bezbednosne studije

Istraživač - sektretar Instituta za bezbednosne studije: dr Darko Trifunović

Institut za bezbednosne studije je organizaciona jedinica naučno-istraživačke delatnosti Fakulteta bezbednosti u oblasti nauka civilne odbrane, bezbednosti, zaštite i zaštite životne sredine. Institut obavlja osnovna, razvojna i primenjena istraživanja i pruža naučnu i stručnu pomoć preduzećima, ustanovama, državnim organima i drugim pravnim licima.

Institut ostvaruje svoju delatnost preko nastavnika, saradnika, istraživača saradnika i drugih naučnih i stručnih radnika Fakulteta, domaćih i stranih naučnih institucija.

Institut organizuje i realizuje naučnoistraživačke projekte međunarodnog, nacionalnog, regionalnog i lokalnog nivoa, koji mogu da budu iz programa ministarstva nadležnog za poslove nauke i tehnologije, zajednički sa drugim naučnim i stručnim institucijama i interni projekti Fakulteta. On demonstrira u svojoj akademskoj praksi i istraživačkim projektima neophodnu kombinaciju učenja i istraživanja sa dvostrukom odgovornošću: da utiče i da projektuje, da bude tradicionalan, ali i inovatorski. On okuplja pojedince sa različitim, ali i komplementarnim interesom i teorijskim zaleđem.

Poseban zadatak Instituta je uticanje na implementaciju rezultata istraživanja u nastavni proces Fakulteta.

Nastavnici i saradnici Fakulteta učestvuju samostalno ili kao koautori u naučno-istraživačkom radu:

  • u realizaciji započetih projekata Ministarstva nauke i zaštite životne sredine i drugih institucija
  • u realizaciji zajedničkih projekata sa inistitucijama sa kojima je sklopljen ugovor o saradnji
  • u pripremanju i objavljivanju učila (udžbenika, hrestomatija, zbornika, skripti, praktikuma, monografija, stručnih i naučnih radova) za potrebe savremene nastave


Institut se takođe angažuje na:

  • Učešću nastavnika i saradnika Fakulteta na domaćim i međunarodnim skupovima koji se bave problemima odbrane, zaštite i bezbednosti
  • Objavljivanju stručnih i naučnih radova u domaćim i stranim časopisima
  • Objavljivanju stručnih i naučnih radova u Zborniku fakulteta

Nastavnici i studenti Fakulteta bezbednosti i Matematičkog fakulteta u Beogradu sarađuju na zajedničkom projektu izrade baze terorista i organizovanog kriminala TOC-s