Skip to content

Fakultet bezbednosti

Dr Božidar Banović
 
BozidarBanovic

Božidar Banović (Beograd, 1960.)
redovni profesor na Kriminalistici i Krivično procesnom pravu

banovicb@fb.bg.ac.rs

 

Školovanje

U Beogradu je završio osnovnu školu i IX beogradsku gimnaziju. Na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1984. godine opštom prosečnom ocenom 9,13, a na istom fakultetu odbranio je pismeni magistarski rad a zatim i doktorsku disertaciju.

Zaposlenje

U Višoj školi unutrašnjih poslova radio je od juna meseca 1986. godine u nastavnim zvanjima od asistenta do profesora. Bio je član Saveta i Upravnog obora Više škole unutrašnjih poslova. Od 1996. do 2004. godine vršio je funkciju pomoćnika direktora, a zatim je imenovan za vršioca dužnosti direktora Više škole unutrašnjih poslova u Beogradu. Za rad na Višoj školi unutrašnjih poslova i doprinos razvoju policijskog školstva nagrađen je u dva navrata nagradom ministra unutrašnjih poslova.
Odlukom Komisije za sticanje naučnih zvanja Ministarstva nauke i zaštite životne sredine iz 2004. godine izabran je naučno zvanje naučnog saradnika na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja.
Jula meseca 2005. godine izabran je u zvanje docenta za krivično-pravnu grupu predmeta na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu, a Odlukom Stručnog veća za društveno-humanističke nauke Univarziteta u Kragujevcu 2008. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu krivično-pravnu oblast. Na Pravnom fakultetu u Kragujevcu na osnovnim akademskim i doktorskim studijama izvodi nastavu iz predmeta Krivično procesno pravo, Maloletničko krivično pravo  i Međunarodno krivično pravo. Na istom fakultetu vršio je i funkciju rukovodioca doktorskih studija.
Rešenjem Vlade Republike Srbije od 11.02.2011. godine imenovan je na funkciju Generalnog inspektora Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije u Ministarstvu odbrane Republike Srbije.
Novembra 2014. godine izabran je za redovnog profesora Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, a septembra 2015. za prodekana za nastavu.
Na Fakultetu bezbednosti izvodi nastavu iz predmeta Krivično procesno pravo i Kriminalistika na osnovnim akademskim studijama a na specijalističkim studijama „Forenzika“, koje, kao zajednički program, realizuju Fakultet bezbednosti i Fakultet za fizičku hemiju izvodi nastavu iz predmeta Pravni osnovi forenzike, Kriminalističko-forenzička obrada lica mesta i Kriminalistička metodika.

Naučni i istraživački projekti

U svojstvu rukovodioca i istraživača učestvovao je u realizaciji većeg broja naučnih i istraživačkih projekata. Član je naučnih i stručnih asocijacija i udruženja u krivičnopravnoj naučnoj oblasti.

Publikacije

Autor je i koautor većeg broja udžbenika, monografija, naučnih i stručnih radova. Bio je mentor i član komisije za izradu većeg broja doktorskih disertacija, magistarskih, master i specijalističkih radova.