Skip to content

Fakultet bezbednosti

Dr Slađana Babić
 
Sladjana Babic
 

Slađana J. Babić  (rođena Jović, Vranje 1963.)
redovni profesor na Zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti
sladjana.babic@fb.bg.ac.rs

 

Školovanje

Osnovnu školu i gimnaziju završila u Vranju. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu  1988. Godine. Magistrirala na Medicinskom fakultetu u Nišu iz Interne medicine (Endokrinologija) 1992 godine Doktorirala na Medicinskom fakultetu u Nišu iz oblasti Preventivna medicina  1999.godine. Završila je specijalizaciju iz Socijalne medicine 1994. i užu specijalizaciju iz Zdravstevnog vaspitanja 2007. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, kao i specijalizaciju za zvanje sistemskog porodičnog terapeuta pri Udruženju za sistemsku terapiju i sistemska rešenja Srbije, u Beogradu 2013.

 Zaposlenje

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu izabrana je za asistenta pripravnika 1990.godine, za asistenta 1995., a za docenta 2000.godine. U zvanje vanrednog profesora na istom fakultetu izabrana 2005.godine. Na Fakultetu bezbednosti angažovana kao vanredni profesor od 2006. godiine za predmete Zdravstvena i socijalna zaštita, Zaštita porodice i dece, Zdravlje i bezbednost na radu, a izabrana u zvanje redovnog profesora 2014.godine.

Tokom1993 -1999. godine radila je u Institutu za javno zdravlje u Nišu,  a od 1999. do 2008. godine u Institutu za javno zdravlje Republike Srbije, dugo godina i kao Načelnik centra za promociju zdravlja.

Naučni i istraživački projekti

  • ''Rano otkrivanje šećerne bolesti i njenih komplikacija na teritoriji Jugoistočne Srbije'', 1988 g., Zajednica nauke Niš''
  • ''Zdravlje i bolesti školske dece, podprojekat Zdravlje dece i socijalno okruženje'', 1994-1996. Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije
  • ''Klinička i epidemiološka studija diabetes mellitus-a u Jugoistočnoj Srbiji'' 1998-2000 g., Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije
  • ''Zdravstveno stanje, zdravstvene potrebe i korišćenje zdravstvene zaštite stanovništva Srbije'' 2000.g, Svetska zdravstvena organizacija, UNICEF i Institut za zaštitu zdravlja Srbije, podprojekat ''Odraslo stanovništvo''
  • ''Epidemiološko kliničke karakteristike i riziko faktori za nastajanje, održavanje i širenje zaraznih bolesti Jugoistočnoj Srbiji'' 2002-2004.g, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, podprojekat ''Zdravi stilovi života u prevenciji zaraznih bolesti''
  • ''Epidemiološke karakteristike samoubistava u Jugoistočnoj Srbiji'' 2002-2004.g., Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, br.1681

 Profesionalni angažmani

Autor je brojnih republičkih programa za promociju zdravlja stanovništva, akreditovanih programa za zaposlene u prosveti i akreditovanih kurseva i predavanja za sticanje licence zdravstvenih radnika. Bila je angažovana u brojnim komisijama Ministarstva zdravlja, Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva prosvete u oblastima promocije zdravlja mladih i prevencije bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja.  Učestvovala je u koordinaciji nacionalnih programa i kampanja: ,,Oktobar - mesec pravilne ishrane'' (od prve godine realizacije 2001.godine do 2008.godine),  ''Zdravstvena zaštita stanovništva od zaraznih bolesti '' ( od 1994. do 2008.godine), ''Unapređivanje zdravlja učenika u srednjim školama'' . Bila je predavač u Međunarodnoj postdiplomskoj školi - primarne prevencije bolesti zavisnosti, Evropskog centra za mir i razvoj (Ujedinjene nacije) 2003. i 2004.godine. U redakciji medicinskog časopisa ‘'MD Medical Data'' je od 2009.godine, i ‘'Biomedicinska istraživanja'' od 2012 godine, a bila je i u uredništvu časopisa ‘'Psihologija danas'' od osnivanja do 2004.godine, i  recenzent je brojnih renomiranih časopisa iz oblasti preventivne medicine. Bila je predsednica Sekcije za socijalnu medicine Srpskog lekarskog društva u periodu 2004-2008. godine, i član Zdravstvenog saveta Republike Srbije 2014.godine.  Dobitnik je Povelje Srpskog lekarskog društva za izuzetne rezultate na unapređenju medicinske nauke i struke u dužem vremenskom periodu, 2009.godine i nagrade Zlatno pero Srpskog lekarskog društva za izuzetne rezultate naučnih i stručnih publikacija u medicinskim naukama. Počasni je član Kanadskog udruženja za javno zdravlje od 2006.godine.

Oblast interesovanja i važniji radovi

Učesnik je velikog broja naučnih kongresa i simpozijuma  iz oblasti preventivne medicine i promocije zdravlja pojedinca, porodice i zajedice. Učestvovala je u organizaciji i vođenju međunarodnih stručnih i naučnih konferencija i skupova, kao član naučnog odbora

Autor je i koautor preko sto  naučnih i stručnih radova, publikovanih u časopisima i zbornicima radova sa recenzijom.

Publikacije

Autor je i koautor pet univerzitetskih udžbenika i dve monografije od nacionalnog značaja.