Skip to content

Fakultet bezbednosti

Dr Miroslav Mladenović

Miroslav Mladenovic

Miroslav Mladenović (Lepaja, 1956)
  Redovni profesor na predmetima Politički sistem i Geopolitičke perspektive savremenog sveta

m.mladenovic@fb.bg.ac.rs

Školovanje

Osnovnu školu završio je u rodnom mestu, a Vojnu gimnaziju u Beogradu, gde je 1975, upisao a 1979. godine završio i Vojnu akademiju kopnene vojske.

U periodu od 1990. do 1993. godine, školovao se na Vojnoj akademiji „M.V.Frunze" u Moskvi. Pored diplome akademije, stekao je i diplomu prevodioca za ruski jezik.

Magistarski rad „Kolektivni ugovori u političkom i pravnom sistemu Savezne Republike Jugoslavije" odbranio je na Fakultetu političkih nauka 1994. godine (mr političkih nauka). Na istom fakultetu, 2000. godine, odbranio je doktorsku disertaciju „Sindikat i zaštita prava radnika u političkom i pravnom sistemu Jugoslavije" (doktor političkih nauka).

Kurs engleskog jezika završio je 2002. godine u Jorku (Velika Britanija), na St. Džonu, koledžu Lidskog univerziteta.

Zaposlenje

Od 1979. do 1987. godine radio je u Školi rezervnih oficira u Bileći. Posle početnih oficirskih dužnosti (pet godina), bio je predavač u katedri društvenih predmeta, na predmetu „Društveno-politički sistem Jugoslavije".

Za asistenta na predmetu „Filozofija", na Vojnoj akademiji u Beogradu,  izabran je 1987. godine, a za docenta na predmetu „Politički sistem", u istoj naučno-obrazovnoj instituciji, 2001. godine.

U periodu od 2002. do 2004. godine radio je u Kabinetu  načelnika Generalštaba, kao samostalni referent za analizu i pripremu pisanih materijala iz oblasti političkih nauka.

Dužnost načelnika odeljenja za informisanje i zamenika načelnika Uprave za odnose sa javnošću  Ministarstva odbrane, obavljao je od 2002. do 2004. godine. U isto vreme, 2003. do 2004. godine bio je izvršni direktor međunarodnog Tima za reforme Ministarstva odbrane, formiranog u okviru Programa Ujedinjenih nacija za razvoj.

Tokom 2004. godine, radio je kao gostujući profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na predmetu „Uporedni politički sistemi".

Dužnost predsednika Saveta Fakulteta Civilne odbrane u Beogradu, obavljao je 2004. do 2006. godine, kao član imenovan od strane osnivača (Republika Srbija).

Za docenta na predmetu „Politički sistem", na Fakultetu bezbednosti, Univerziteta u Beogradu, izabran je 2006. godine.

Od 2006. do 2010. godine, bio je izaslanik odbrane pri Ambasadi Republike Srbije u Ruskoj Federaciji.

U istom periodu, imao je predavanja kao profesor po pozivu, na više nastavno-naučnih institucija u Moskvi, kao što su: Fakultet sociologije Moskovskog državnog univerziteta ''Lomonosov''; Moskovski državni institut (univerzitet) za međunarodne odnose pri Ministarstvu spoljnih poslova RF (MGIMO);

Opšteruska državna poreska akademija pri Ministarstvu finansija Ruske Federacije, i dr.

Naučni i istraživački projekti

 • Rentabilni izbor novih tehnologija i koncepcija odbrane kroz društvene promene i strateške orijentacije Srbije u 21. veku;
 • Učešće u pripremi i izradi svih bazičnih dokumenata sistema odbrane i bezbednosti od 2002. do 2006. godine;
 • Reforma Ministarstva odbrane i Vojske SR Jugoslavije, Tim za reforme Ministarstva odbrane, Beograd, 2005. godine;
 • DEFENCE Reform Initiative for Bosnia and Herzegovina/Serbia and Montenegro, The DRINA projekt; Institut for European Security Stadies, Groningen, The Netherlands, 2004;
 • Democratic Control of Armed Forces, Beogradski centar za evropske integracije, 2003/2004.
 • DEMCON-SEE (Democratic Control: Parliament and Parliamentary Staff Education Programme), (Demokratska kontrola: obrazovni program za parlamente i njihove stručne službe), 2003. godine.

Profesionalni angažmani

 • Tokom dužeg niza godina učestvuje u projektima i aktivnostima vezanim za demokratizaciju političkog sistema i izgradnju mehanizama civilne kontrole „institucija sile".
 • Član je Udruženja za političke nauke Srbije i redovni član Akademije odbrane, bezbednosti i pravnog poretka Ruske Federacije.

Oblast interesovanja i važniji radovi

Politička filozofija i funkcionisanje savremenih političkih sistema.

Članci u stručnim časopisima

 • Demokratska kontrola vojske, u Postkomunizam i demokratske promene, Zbornik radova FPN, Jugoslovensko udruženje za političke nauke i FPN, Beograd, 2002.g; ISBN 86-84031-02 (str.507-523);
 • Dosadašnje reforme Vojske Srbije i Crne Gore, Evropski forum 6-7, dodatak u časopisu Vreme od 15.07.2004.g;
 • Reforma Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i Crne Gore, Veb sajt Centra za civilno-vojne odnose, Beograd, 2004;
 • O pravdi i pravednosti, časopis Pravni život, 12/2003; (str.987-1001), Udruženje pravnika Srbije, Beograd, UDK 34 (497.11) (05) YU ISSN 0350-0500;
 • Corporate resources threatened by social engineering (koautorstvo) u: Corporate security in dynamic global environment - chalenges and risks Čaleta Denis (editor), Institute for Corporative Security Studies, Ljubljana, 2012 (str. 115-129), ISBN 978961-92860-3-6;
 • Security and Society, Journal by George Marshall Center Alumni Association for SaM, No 1, Nov/Deccember 2005. (pp 47-64);
 • Ruski predlog reforme evropske arhitekture bezbednosti, Zbornik: Rizik, moć, zaštita, Službeni glasnik, Beograd, 2010., ISBN 978-86-519-0728-2, str. 494-512;
 • Politika kao osnova vojne strategije, Godišnjak fakulteta bezbednosti, 2010, Fakultet Bezbednosti, Beograd, ISSN 1821-150X, str. 139-149;
 • Политическая культура как фактор развития политической системы (на примере Балкан), у Историки слависты МГУ книга 8 Славянский мир: в поисках идентичности, Москва 2011, стр. 785-792;
 • Politički činioci vojnostrategijskih promena međunarodnih odnosa, Vojno delo, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1999.g, (br.5-6/99), (str.126-139), YU ISSN 0042-8426, UDK 355.48:94;
 • Novi strategijski koncept NATO i ruska inicijativa za promenu evropske arhitekture bezbednosti (koautorstvo), Vojno delo, Beograd, 2010. g. (br. 4/2010), ISSN 0042-8426, (str. 146-164);
 • Šangajska organizacija za saradnju (koautorstvo), Vojno delo, Beograd, 2011, vol. 63, br. 1, ISSN 0042-8426, str. 24-40;
 • Kina-Amerika-Rusija - globalni trougao 21. veka (koautorstvo), Sociološki pregled, Beograd, YU ISSN 0085-6320, UDK 316,2011, vol. 45, br. 4, str. 459-476;
 • Društvene nauke u projekciji novih nastavnih planova i programa vojnih Akademija Vojske Jugoslavije, Savremeni problemi ratne veštine, br. 36-37/96.g.;(str.295-304);
 • Kraj filozofije?, Novi glasnik, br.1/2000.g.(str.89-97) 1/2000.g.;(str.159-169);
 • Demokratizacija društva i razvoj vojske, Vojni informator, ISSN 1450-9040, UDK 355: (008+659.3+17) (497.1) (051) Novinsko-izdavački centar Vojska , Beograd, 5-6/2001.g.;(str.5-41);
 • Politika i/ili etika, Srpska slobodarska misao, Srpska radikalna stranka, Zemun, ISSN 1450-8753, UDK 1+3, 6/2001;(str.223-228);
 • Masmediji i politička komunikacija, Vojni informator, ISSN 1450-9040, UDK 355: (008+659.3+17) (497.1) (051) , Novinsko-izdavački centar Vojska , Beograd 4-5/2002.g; (str.35-46);
 • Pravda i pravednost izmedju utopije i iluzije, Godišnjak Fakulteta bezbednosti, ISSN 1821-150X, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2011, (str. 179-191);
 • Reforma MO SCG, tokovi i dometi, u M. Hadžić (urednik), Uloga parlamenta u reformi sektora bezbednosti u državama Zapadnog Balkana, Centar za civilno vojne odnose, Beograd, 2004, ISBN 86 - 83543-30-7, str. 33-37;
 • Defence Reform in Serbia and Montenegro, Defence Reform Initiative for Bosnia and Herzegovina/Serbia and Montenegro The DRINA project, Centre for European Security Studies, Groningen, The Niderlands, October 2005;
 • Армия в политической системе, Свободная мысль № 2 (1597), Москва, 2009, ИССН 0869 - 44435, стр. 61- 73;
 • Об идее справедливости и ее реализации, Знание, понимание умение № 3, Москва, 2009. ИССН 1998-9873, стр. 43-51;
 • Интеграционные тенденции и проблема европейской идентичности (коауторство), УДК 327; 323.1 Информационный гуманитарный портал ''Знание, понимание умение'' № 2, Москва, 2011, ИССН 2218-9238;
 • Военная стратегия в международных отношениях, Свободная мысль, № ¾ (1632) Москва, 2012, ИССН 0869 - 44435, стр. 5 - 14;
 • Урегулирование этнополитических конфликтов: балканский опыт (коаутроство), Международная жизнь, Москва, № 5, Москва, 2012, ISSN 0130-9625, (стр. 117-132).

Lekcije (skripta)

 • Teorijski aspekti politike i političkih sistema i funkcionisanje savremenih političkih sistema (koautorstvo), CVŠ VJ, Beograd,1996.g;
 • Organizacija republike i lokalna samouprava, CVŠ VJ, Beograd, 1996.g;
 • Političke partije i interesne grupe, ŠONID, Beograd, 1999.g;
 • Organizacija vlasti i političke institucije u Jugoslaviji i Državnoj zajednici Srbija i Crna Gora, Vojna Akademija, Beograd, 2004.g.

Knjige 

 • Kolektivni ugovori, NIC "Vojska", Beograd, 2001.g;
 • Zaštita prava radnika, NIC "Vojska", Beograd, 2002.g;
 • Razvoj institucija i izgradnja političkog sistema Srbije (koautorstvo), Univerzitet u Beogradu-Fakultet bezbednosti, Beograd, 2011.

Udžbenici

 • Politički sistem (koautorstvo), ŠONID, Beograd, 2001.g. (poglavlja: Savremeni politički sistemi; Političke partije i intersne grupe; Organizacija republike i lokalna samouprava);
 • Politički sistem (koautorstvo), Fakultet civilne odbrane; Beograd, 2006.g;
 • Praktikum za predmet politički sistem za studente Fakulteta bezbednosti (koautorstvo), Fakultet bezbednosti; Beograd 2011.g.

Učešće na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu

 • Izlaganje (štampano u celini): ''Šarene revolucije'' kao sredstvo promene geopolitičke stvarnosti, prezentovano na međunarodnom naučno-praktičnom seminaru: ''Европеская безопасность: Балканский вектор'', Organizatori: Фонд исторической перспективы, Фонд Горчакова и Институт демократии и сотрудничества, Beograd, 27. jun 2012. godine.
 • Izlaganje: Китай-Америка-Россия: «глобальный треугольник» ХХI века, prezentovano na skupu: ''Динамика развития центров глобального влияния'', Organizator skupa: Moskovski državni institut (univerzitet) međunarodnih odnosa pri MSP RF (MGIMO), Moskva, 24. maja 2011. godine;
 • Izlaganje (štampano u celini):  Политическая культура как фактор развития политической системы (на примере Балкан), prezentovano na skupu:  ''Славянский мир: в поисках идентичности'', Organizatori skupa: Ruska akademija nauka i Moskovski državni universzitet ''Lomonosov'', Moskva, 3-4 decembra 2010. godine;
 • Izlaganje (štampano u celini):  Reforma MO SCG, tokovi i dometi, prezentovano na skupu: ''Uloga parlamenta u reformi sektora bezbednosti u državama Zapadnog Balkana'', Skupština SCG, Organizator skupa: Misija OEBS u SCG, oktobar 2004. godine;
 • Izlaganje (štampano u celini): prezentovano na Forumu: ''Bezbednost i društvo'', Dom Vojske SCG, Organizator skupa: Udruženje diplomaca Centra Džordž K Maršal - Srbija i Crna Gora, 21. april 2005. godine,
 • Izlaganje (štampano u celini): Defence Reform in Serbia and Montenegro, prezentovano na skupu: ''Defence Reform Initiative for Bosnia and Herzegovina /Serbia and Montenegro'', Organizator: The DRINA project, Beograd, 13. i 14. maj 2005.
 • "Media and Stability in the Balkans" ("Mediji i stabilnost na Balkanu"), međunarodna konferencija „The Balkans, Politics and the Media", Access Association (Sofia), Skopje (Makedonija), mart 2000.

Ostalo

 • Gostujući profesor na Međunarodnom omladinskom forumu Seliger (International Youth Forum Seliger 2012), učesnici iz 80 zemalja, predavanja iz oblasti politike i međunarodnih odnosa (Politics and International Relations), Russia (Lake Seliger), 9-17. jul 2012. godine.
 • Prevod sa ruskog: "S carem i bez cara", autora N.V. Voejkova, Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, 2004.g;
 • Prevod sa ruskog: ''Obaveštajni rad'', autora Romana Ronina, Službeni  glasnik Republike Srbije, Beograd, 2009.g.