Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И ***
Vojska i nauka

Radi definisanja mogućih načina upotrebe snaga Vojske Srbije kao dela sistema nacionalne bezbednosti i odbrane Republike Srbije u suprotstavljanju terorizmu i snagama oružane pobune realizovana je 17.10.2014. godine, u aneks sali Doma Garde, u kasarni "Topčider" stručna rasprava po temi „Upotreba vojnih snaga u protivterorističkim i protivpobunjeničkim operacijama“.

Stručnoj raspravi su prisustvovali predstavnici OJ MO, OJ GŠ VS i komandi operativnog nivoa i profesori Pravnog fakulteta, Fakulteta bezbednosti i Kriminalističko-policijske akademije.

Stručna rasprava je realizovana u tri celine (panela): Politički aspekti upotrebe vojnih snaga, Bezbednosni aspekt upotrebe vojnih snaga i Odbrambeni aspekt upotrebe vojnih snaga. U radno telo stručne rasprave izabrani su general-major dr. Miodrag Gordić, prof dr. Radomir Milašinović, dekan Fakulteta bezbednosti Beogradskog univerziteta i prof dr. Milan Mijalkovski profesor Fakulteta bezbednosti Beogradskog univerziteta.

PROGRAM STRUČNE RASPRAVE

 

R.br.

TEMA

IZLAGAČ

Politički aspekti upotrebe vojnih snaga

1.

''Oružana pobuna kao specifičan oblik ugrožavanja bezbednosti R. Srbije'' 

pk dr Miroslav Talijan

2.

''Oblici savremenog terorizma i moguće posledice po bezbednost R. Srbije'',

major mr  Goran Stojaković

3.

Posebne dokazne radnje u funkciji suzbijanja terorizma i osnovni pravni aspekti protiterorističkog delovanja vojnih snaga''

prof. dr Milan Škulić

Beѕbednosti aspekti upotrebe vojnih snaga

4.

''Organizacija i funkcionisanje sistema nacionalne bezbednosti i odbrane R. Srbije kao polazište za izgradnju sposobnosti za suprotstavljanje terorizmu i oružanoj pobuni''

prof. dr  Zoran Dragišić

5.

''Suprotstavljanje terorizmu i snagama oružane pobune u međunarodnim okvirima''

prof. dr Darko Trifunović

6.

'Upravljanje krizama koje su nastale delovanjem terorističkih snaga i  snaga oružane pobune''

prof. dr Zoran Keković

Odbrambeni aspekti upotrebe vojnih snaga

7.

''Specifičnosti upotrebe policijskih snaga u protivterorističkim i protivpobunjeničkim operacijama''

prof. dr. Mladen Bajagić

8.

''Specifičnosti upotrebe savremenih vojnih snaga u protivterorističkim i protivpobunjeničkim operacijama''

pukovnik Saša Stefanović

9.

''Osnovne ideje o upotrebi vojnih snaga u protivterorističkoj i protivpobunjeničkoj operaciji''

pukovnik Vangel Milkovski

 
Učesnici stručne rasprave su se saglasili da oružana pobuna i terorizam zauzimaju važno mesto u okviru procenjenih izazova, rizika i pretnji odbrani Republike Srbije, i da eventualna pojava i jačanje ovih snaga kao i sila koju mogu da primene, mogu dovesti do alarmantne vrste nasilja i izazvati sveopštu nesigurnost i ugroženost na globalnom nivou sa mogućim uticajem na region juogoistočne Evrope i Republiku Srbiju.
 

U toku je priprema zbornika radova po temama koje su bile predmet stručne rasprave i koji će biti publikovan u vojno-publicističkoj literaturi u narednoj godini.