Skip to content

Fakultet bezbednosti

Dr Milan Lipovac

 

MilanLipovac

 

 

 Milan Lipovac (Beograd, 1982)
docent na predmetu Uvod u studije bezbednosti

lipovac@fb.bg.ac.rs

 

Obrazovanje:

Osnovnu i srednju školu je završio u Beogradu. Osnovne studije na Fakultetu bezbednosti, kao i Školu rezervnih oficira (KSRO) završio je 2009. godine. Master studije na Fakultetu bezbednosti završio je 2010. godine odbranivši rad pod naslovom „Koncept sekuritizacije u savremenim studijama bezbednosti". Školske 2010/2011 upisao je doktorske studije na Fakultetu bezbednosti, položio sve ispite i, kako mu je odobrena tema, počeo sa izradom doktorskog rada pod naslovom „Nacionalna bezbednost Republike Srbije u regionalnom bezbednosnom potkompleksu Zapadni Balkan".

Zaposlenje:

Od oktobra 2009. godine je bio angažovan kao student-demonstrator na predmetu Metodologija naučnog istraživanja. Od januara  2011. godine bio je zaposlen kao istraživač saradnik na Fakultetu bezbednosti, a od aprila 2012. godine kao savetnik za bezbednost u Agenciji za restituciju Republike Srbije. Od oktobra 2013. godine zaposlen je kao saradnik u nastavi na Fakultetu bezbednosti. 

Bibliografija:

 • Lipovac, M.; Glušac L.; (2011) „Perspektive koncepta ljudske bezbednosti" Kultura polisa Br. 16, godina VIII, str.57-76, 2011; Novi Sad; UDK 341.24:341.123
 • Lipovac, M.; Spasić, D.; Kešetović, Ž.; (2011) „Koncept socijetalne bezbednosti i teorija sekuritizacije kao okviri za analizu procesa prijema Turske u Evropsku uniju" Međunarodna politika, vol. 62, br. 1142, str. 52-62, 2011; Beograd; ISSN 0543-3657; UDK327.56:061.1EU (560); Bibild 0543-3657.62(2011)
 • Trapara, V.; Lipovac, M. (2011) „Evropska agencija za upravljanje operativnom saradnjom na spoljnim granicama Evropske unije (FRONTEX) - mehanizmi zaštite" Evropsko zakonodavstvo, god. 10, broj 35-36, str. 192-200, 2011; Beograd; ISSN 1451-3188; UDK:341.222; Biblid 1451-3188,10(2011)
 • Lipovac, M., Glušac, L. (2011) „Snage za brzo reagovanje Evropske unije - Borbene grupe" Godišnjak fakulteta bezbednosti, str.113-124 COBISS.SR-ID 512187317
 • Lipovac, M.; Kučeković, Z. (2011) „Odnosi Republike Srbije i NATO kroz Program Partnerstvo za mir", Đukanović, D., Lađevac, I. (Ur.), Srbija i međunarodne organizacije, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, str. 451-461. UDK 341.1+341.217(497.11)(082)  ISBN978-86-7067-158-4
 • Lipovac, M.; Spasić, D. (2011) „Geopolitički aspekti širenja NATO na Balkanu - slučaj Republike Srbije", u Milutinović, M. (ur.), Bosna i Hercegovina u savremenom geopolitičkom okruženju, Nezavisni univerzitet Banja Luka,  str.169-179. UDK 327.51 NATO(497) ISBN 978-99955-41-23-1; COBISS.BIH-ID 1917976
 • Đurić S.; Cvetković, V.; Lipovac M. (2011), „Posleratno Kosovo i Metohija kao novi/stari geopolitički čvor Balkana", u Milutinović, M. (ur.), Bosna i Hercegovina u savremenom geopolitičkom okruženju, Nezavisni univerzitet Banja Luka,  str.204-216. UDK 323.1:327(497.115) ISBN 978-99955-41-23-1; COBISS.BIH-ID 1917976
 • Spasić, D.; Lipovac M. (2011) „Konvencija o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi i uloga Srbije u borbi protiv međunarodnog kriminala", Međunarodna naučna konferencija kriminalističko-policijske akademije „Suzbijanje kriminala u okviru međunarodne policijske saradnje" 28.-30. Jun 2011. na Tari, str.161-172, UDK 341.456(082) ISBN978-86-7020-199-6 COBISS:SR 187612940
 • Glušac, L.; Lipovac, M. (2012) „Mogućnosti i perspektive Republike Srbije za učešće  u borbenim grupama Evropske unije" Međunarodna naučna konferencija Instituta za međunarodnu politiku i privredu „Harmonisation of foreign policy of the Republic of Serbia with European Union Common Foreign and Security Policy" (u štampi)
 • Lakić, B.; Stojanović, B.; Lipovac, M. (2012) Pitanje restitucije u Republici Srbiji i odnos sa drugim državama sukcesorima SFRJ. Međunarodna naučna konferencija Instituta za međunarodnu politiku i privredu. (u štampi)
 • Stojanović, B.; Lipovac, M. Lakić, B.; (2012) Zaštita imovinskih prava u Srbiji - pitanje restitucije. U: A.Rabrenovic, J.Ceranic (Ur.), Usklađivanje prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU: prioriteti, problemi, perspektive, Institut za uporedno pravo, Beograd. str. 152-174. ISBN 978-86-80059-85-3.
 • Popović-Ćitić, B.; Đurić, S.; Lipovac, M. (2011) Upravljanje bezbednosnim rizicima u obrazovno-vaspitnim ustanovama. str. 11-29. U: Popović-Ćitić, B.; Đurić, S.; Kešetović, Ž. (Ur.) Bezbednosni rizici u obrazovno-vaspitnim ustanovama. Fakultet bezbednosti. ISBN: 978-86-84069-64-3  UDK: 005.334:371
 • Lipovac, M. (2011) Teorijski okviri za analizu i prevenciju socio-psiholoških rizika u obrazovno-vaspitnim ustanovama. str. 69-84. U: Popović-Ćitić, B.; Đurić, S.; Kešetović, Ž. (Ur.) Bezbednosni rizici u obrazovno-vaspitnim ustanovama. Fakultet bezbednosti. ISBN: 978-86-84069-64-3  UDC: 005.334:371
 • Kešetović, Ž.; Lipovac, M.; Mlađan, D. (2012) Projekovanje školskog prostora kao faktor prevencije bezbednosnih rizika. str. 197-210. U: Kordić, B.; Kovačević, A.; Banović, B. (Ur.) Reagovanje na bezbednosne rizike u obrazovno-vaspitnim ustanovama. Fakultet bezbednosti. ISBN: 978-86-84069-69-8    UDC 371.6:351.851