Skip to content

Fakultet bezbednosti

Dr Vanja Rokvić

Vanja Rokvic
Dr Vanja Rokvić (Zadar, 1978)
  vanredni profesor na Sistemu odbrane

vanjarokvic@yahoo.com

Školovanje

Osnovnu školu je završila u Obrovcu, Hrvatska, a srednju medicinsku u Beogradu 1996. godine. Fakultet civilne odbrane u Beogradu završila je 2004. godine sa prosečnom ocenom 9,66. Aprila 2009. godine odbranila je magistarsku tezu pod nazivom „Demokratska-civilna kontrola vojske kao indikator stanja civilno-vojnih odnosa u Republici Srbiji". U periodu od marta do juna 2010. godine pohađala je i uspešno završila program Leaders Program in Advanced Security Studies na George Marshall European Center for Security Studies -The College of International and Security Studies, Nemačka.

Zaposlenje

Od 2005. godine zaposlena je na Fakultetu bezbednosti kao asistent-pripravnik na predmetima Borbeni sistemi i sredstva i Civilno-vojni odnosi. Od jula do novembra 2008. godine stažirala je na Odbrambenoj akademiji Velike Britanije u okviru Advanced Research and Assessment Group, UK Defence Academy. Oktobra 2009. godine izabrana je u zvanje asistenta za nastavani predmet Civilno-vojni odnosi. Marta 2013. godine izbrana u zvanje docenta za nastavni predmet Sistemi odbrane. Izvodi nastavu iz predmeta Politički sistem i Menadžment u sistemu odbrane.

Učešće na seminarima:

 • Peta škola „Reforme sektora bezbednosti u Srbiji i Crnoj Gori", u organizaciji Centra za proučavanje odbrane i bezbednosti, u periodu od 28.02.2005 - 4.03.2005. godine
 • Seminar "Democratic Control of Armed Forces", Regional Arms Verification and Implementation Assistance Center (RACVIAC), Zagreb, 29-30 oktobar 2007. godine
 • Winter Course "New Challenges in Security: Trends, Lessons and Developments", u organizaciji Centra za evropske studije bezbednosti iz Groningena, Univerziteta u Groningenu, Fakulteta bezbednosti i Vojne akademije u periodu od 21.01.-01.02.2008.
 • Seminar „PfP Building Integrity Foundation Module", the Defence Academy of the United Kingdom, 21 - 25 jul, 2008
 • Seminar „Building Integrity in Defence Establishments Training Module", Peace Support Operations Training Centre BiH, Sarajevo, 15-19 decembra 2008.
 • The Winter Academy 2009 "NATO at 60 - from experience to initiative", Center for European Security, Prague, februar 2009.
 • Seminar on International Human Rights and Security Forces (HRSF) organized by the International and Security Affairs Centre (ISAC fund) and supported by the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Netherlands Embassy in Belgrade, 2009
 • Onlajn program Škola tolerancije: Etničke i verske zajednice u promociji ljudskih prava, u organizaciji Beogradske otvorene škole, 18. septembra -  26. novembara 2009
 • Seminar on Common Security and Defence Policy of EU, organized by the International and Security Affairs Centre (ISAC fund) and supported by the Swedish Armed Forces, in Belgrade  March 2010
 • Regional Civil Military Relations / Civil Military Cooperation Seminar, CIMIC Department J-9 of the General Staff of the Serbian Armed Forces and Canadian Defence Academy, in Belgrade November 2010

Učešće na konferencijama

 • Prezentacija rada „Novi bezbednosni izazovi kao determinante profila vojnih profesionalaca" na konferenciji „Vojna profesija u Srbiji- stanje i perspektive, Beograd , 30 - 31 mart 2009.
 • 10th Young Faces Conference- "Police Reform and Cooperation in the Western Balkans on the Path to EU Integration", DCAF, Geneva Jul 2009
 • 11th Young Faces Conference- "Police Reform and Cooperation in the Western Balkans on the Path to EU Integration", DCAF, Ljubljana October  2009

Učešće na takmičenjima

 • Nacionalno takmičenje iz međunarodnog humanitarnog prava (u ulozi trenera), u organizaciji Crvenog krsta Srbije, Beograd  2009
 • Regionalno takmičenje iz međunarodnog humanitarnog prava (u ulozi trenera), Regional Moot Court Competition, Sarajevo, novembar 2009, u organizaciji Međunarodnog komiteta Crvenog krsta
 • Nacionalno takmičenje iz međunarodnog humanitarnog prava (u ulozi trenera), u organizaciji Crvenog krsta Srbije, Beograd  2010

Nagrade i priznanja

 1. Diploma Univerziteta u Beogradu za izuzetan uspeh tokom studiranja, najbolji student generacije koji je diplomirao u školskoj 2003/2004. godini.
 2. Young Scholar Prize for the 2008 Serbian Research in Action for Peace Essay Competition, OSCE Mission to Serbia
 3. Osvojeno II mesto na Nacionalnom takmičenju iz međunarodnog humanitarnog prava (uloga trenera), u organizaciji Crvenog krsta Srbije, Beograd  2009

Objavljeni radovi:

 • Rokvić, V., Teorijske postavke civilno-vojnih odnosa, Vojno delo, VIZ, 4/2009
 • Rokvić, V., Ivaniš, Ž., Novi bezbednosni izazovi kao determinante profila vojnih profesionalaca, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa Vojna profesija u Srbiji - stanje i perspektive, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 2010
 • Praktikum za nastavni  predmet Politički sistem za studente Fakulteta bezbednosti (u koautorstvu sa prof. dr Željkom Ivanišem i docentom dr. Miroslavom Mladenovićem), Fakultet bezbednosti, Beograd, 2010