Skip to content

Fakultet bezbednosti

Dr Nenad Putnik
Nenad Putnik

Dr Nenad Putnik (Beograd, 1977)
  vanredni profesor na Teorijama konflikata nputnik@fb.bg.ac.rs
 

Školovanje

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zemunu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, grupa za filozofiju, 2002. godine. Iste godine upisuje poslediplomske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, smer estetika. Magistarske studije na Fakultetu bezbednosti upisao je školske 2003/04. godine. Na istom fakultetu aprila 2008. odbranio je magistarsku tezu pod naslovom „Bezbednosne pretnje u sajber prostoru sa posebnim osvrtom na problem sajber terorizma".

Zaposlenje

Tokom 2002. godine obavljao je dužnost Generalnog sekretara Streljačkog saveza Beograda. Predavao je filozofiju i logiku u Zemunskoj gimnaziji 2003. godine. Od februara 2004. godine zaposlen na Fakultetu bezbednost, u svojstvu asistenta-pripravnika za užu naučnu oblast Nauke bezbednosti, nastavni predmet Teorije konflikata. Maja 2008. godine izabran u zvanje asistenta za nastavni predmet Teorije konflikata. Posao asistenta obavlja i na predmetima Menadžment konflikata i Metodologija naučnog istraživanja.

Naučni i istraživački projekti

1) Indikatori ljudske bezbednosti u Srbiji, Centar za istraživanje humane bezbednosti Fakulteta civilne odbrane, Beograd, 2004.

2) Model mera za poboljšanje stanja humane bezbednosti na teritoriji opštine Prokuplje, Fakultet bezbednosti, Beograd, 2005.

3) Strategija za identifikovanje, prevenciju i suzbijanje bezbednosnih rizika u školama, Fakultet bezbednosti i Fond za otvoreno društvo, Beograd, 2006-2007.

4) Model mera za poboljšanje stanja humane bezbednosti na teritoriji opštine Inđija, Centar za istraživanje humane bezbednosti Fakulteta bezbednosti, Beograd, 2007.

Profesionalni angažmani

 • Član je redakcije biltena Bezbednost u Srbiji
 • Predsednik je streljačkog kluba „Zemun-centar"

Učešće u radu međunarodnih stručnih i naučnih skupova:

 • Konferencija o unapređenju sistema civilne zaštite u Srbiji na iskustvima Nacionalne garde Ohaja, Ministarstvo odbrane, Beograd, 2005.
 • Konferencija: Organizovani kriminal, Policijska akademija, Beograd, 2005.
 • Naučni skup: Gerila na Balkanu: borci za slobodu, buntovnici ili banditi, Vranje, 2006.
 • Seminar: New Challenges in Security: Trends, Lessons and Developments, Fakultet bezbednosti, Beograd, 2008.
 • Zimska akademija Centra za evropsku bezbednost: An Enlarged NATO - Challenges and Prospects, Berlin, 2008.
 • Konferencija: Bezbednost i objedinjene komunikacije, Com-4T & Cisco, Beograd, 2009.

Oblast interesovanja i važniji radovi

Bavi se naučnim istraživanjima u oblastima teorija konflikata i informacione bezbednosti.

Bibliografija:

 • Putnik N.: Vojni rok u civilnoj službi i odbrambena sposobnost zemlje, Bezbednost u Srbiji, br. 2/05, Fakultet civilne odbrane, Beograd, 2005.
 • Putnik N.: Nacrt zakona o policiji i unutrašnja kontrola, Bezbednost u Srbiji, br. 4/05, Fakultet civilne odbrane, Beograd, 2005.
 • Putnik N.: Etnička struktura, nacionalne manjine i međuetnički odnosi, Indikatori ljudske bezbednosti u Srbiji - Izveštaj za 2004, Fakultet civilne odbrane, Beograd, 2005.
 • Dulić D., Putnik N.: Izbeglice i interno raseljena lica, Indikatori ljudske bezbednosti u Srbiji - Izveštaj za 2004, Fakultet civilne odbrane, Beograd, 2005.
 • Putnik N.: Nezaposlenost kao uzrok ekonomske nesigurnosti građana, Zbornik radova, Fakultet bezbednosti, Beograd, 2006.
 • Milašinović R., Putnik N.: Gerila kao specifičan vid društvenog konflikta, Gerila na Balkanu: borci za slobodu, buntovnici ili banditi, Tokyo: University Meiji, Institute for Disarmament and Peace Studies, Beograd: Institut za savremenu istoriju, Fakultet bezbednosti, 2006.
 • Putnik N.: Sajber-terorizam - potencijalna ili realizovana pretnja, Godišnjak fakulteta Bezbednosti 2008, Fakultet bezbednosti, Beograd, 2009.
 • Putnik N.: Sajber prostor i bezbednosni izazovi, monografija, Fakultet bezbednosti, 2009.