Skip to content

Fakultet bezbednosti

Dr Ivica Radović

 

IvicaRadovic

 

Ivica T. Radović (Risan, Kotor, 1950)
redovni profesor na Osnovama ekologije, Prostornom planiranju i zaštiti, Socijalnoj ekologiji (osnovne studije); Globalizacija i zaštita životne sredine (akademske master studije); Upravljanje rizicima i krizama u životnoj sredini, Razvoj, konflikti i životna sredina (doktorske studije)
 
Školovanje

1956. - 1964. Osmogodišnja škola  „Njegoš"  Kotor, Crna Gora
1964. - 1968. Gimnazija „Stefan Mitrov Ljubiša", Kotor, Crna Gora
1968. - 1972. Odsek za biologiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Diplomirani biolog
1972. - 1976. Odsek za biologiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Poslediplomske studije (Ekologija životinja), Magistar bioloških nauka.
1979. - 1980. PhD Candidate, Predoctoral Study, Smithsonian Institution, Washington D.C., USA
1981.               Doktor bioloških nauka, Odsek za biološke nauke, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Zaposlenje

1972. - 1982. Asistent pripravnik/Asistent, PMF (Biologija), Univerzitet u Beogradu
1982. - 1991. Docent, PMF (Biologija), Univerzitet u Beogradu
1991. - 1998. Vanredni profesor, Biološki fakultet - PMF, Univerzitet u Beogradu
1998. - 2007
. Redovni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
2007. -           Redovni profesor, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu

Angažovanje na drugim fakultetima/univerzitetima

1973. - 1979. Asistent, Prirodno-matematički fakultet (Biologija), Univerzitet u Kragujevcu (Zoologija  invertebrata)
1992. - 1995. Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet  (Biologija), Univerzitet u Kragujevcu (Biologija), Univerzitet u Kragujevcu (Čovek i životna sredina)
2001. - 2007. Redovni profesor, Fakultet civilne odbrane/ Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu (Osnovi ekologije; Ekološki terorizam)
2004. - 2007. Redovni profesor, Geografski fakultet, Univerziteta u Beogradu (Biogeografija i zaštita biodiverziteta, Biološke osnove zaštite životne sredine, Raznovrsnost života)
2005. - 2007. Redovni profesor, Hemijski fakultet, Univerziteta u Beogradu (Ekologija)
2005. - 2006. Redovni profesor, Institut za biologiju mora Kotor, Univerzitet u Podgorici (doktorske studije - Zaštita biodiverziteta)
2004. -            Redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci (Zaštita životne sredine, Ekologija životinja sa zoogeografijom, Terestrična ekologija, Ekologija čoveka, Zaštita biodiverziteta)
2011. -            Redovni profesor, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu (akademske master studije modul Ekološkapolitika: Ekološki diverzitet)
2012. - 2014.    Redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Master akademske studije pri Univerzitetu (Fakultet političkih nauka, Fakultet bezbednosti, Pravni fakultet): modul Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost

Učešće u naučnim projektima

1978. - 1985: Taksonomska i biogeografska istraživanja faune SR Srbije (Ministarstvo nauke republike Srbije MNRS; Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Beograd IBISS)
1986. - 1990: Taksonomska, biogeografska i evoluciona istraživanja faune i flore(MNRS, IBISS )
1991. - 1995: Sistematska i filogenetska istraživanja biljaka i životinja (#0320) (MNRS, IBISS)
1991. - 1995: Ekosistemska i biogeografska istraživanja retkih i ugroženih vrsta i zajednica (#0321) (MNRS, IBISS)
1996. - 2001: Ekologija, biogeografija, diverzitet i monitoring faune (#03E04) (MNRS, Biološki fakultet BF, Beograd)
2002. - 2003: Centri diverziteta, aplikativni potencijali i ekološki aspekti zaštite faune sisara Srbije. (Ministarstvo za prirodna bogatstva i zaštitu životne sredine R. Srbije, BF rukovodilac projekta)
2002. - 2005:  Inventarizacija, monitoring i vrednovanje komponenti faune u integralnoj zaštiti biodiverziteta ( # 1525 MNRS, BF; rukovodilac projekta)
2003. - 2006: Formiranje indikatora održivog razvoja Republike Srbije (Tema: Biodiverzitet). Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine R Srbije, MNZŽSRS, BF).
2004. - 2006: Primena GIS tehnologija u vrednovanju i zaštiti prirodnih potencijala NP Tara (MNZŽSRS, BF;rukovodilac projekta)
2007. - 2008: Training in Wetland Inventory using modern technology, The Goulandris Natural History Museum, Greek Biotope/Wetland Centre, Thessaloniki, Faculty of Biolpogy, University of Belgrade (Scientific  Project Coordinator).
2008. - 2010: Zaštićena prirodna dobra Srbije: bezbednosni rizici i upravljački instrumenti zaštite (MNRS, program Tehnološki razvojEv. Br. 21026, Fakultet bezbednosti FB; rukovodilac projekta).
2009. - 2010: Strategija prostornog razvoja Republike Srbije 2009-2013-2020. Tema    Priroda Srbije - Biodiverzitet Srbije (rukovodilac teme: Biodiverzitet Srbije). Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije i Republička agencija za prostorno planiranje.
2010. - 2011: Prostorni plan Republike Srbije 2010-2014-2021. Tema: Biodiverzitet (rukovodilac teme). Republika Srbija; Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Republička agencija za prostorno planiranje.
2011. - 2015: Molekularno-genetička i ekofiziološka istraživanja u zaštiti autohtonih animalnih genetičkih resursa, očuvanja dobrobiti, zdravlja i reprodukcije gajenih životinja i proizvodnji bezbedne hrane.Ev. br. III 46002, NIO Veterinarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije;program Integralnih i interdisciplinarnih istraživanja.
2014. -          National Biodiversity Planning to Support the Implementation of the CBD 2011-2020 Strategic Plan in the Republic of Serbia. Project of UNDP Country Office in Serbia. (National Project Director).
2014. -          Ensuring Financial Sustainability of the Protected Areas System in Serbia. Project of UNDP Country Office in Serbia. (National Project Director).

Učešće u timovima istraživačkih projekata

Stevanović, V., Radović, I., Jovanović, S., Samenković, S., Ćetković, A., Nikolić, M., Lakušić, D. 1992.Ekološka zaštita lokaliteta "Škrke" N.P. Durmitor. Zona I reda zaštite prirode (61 str.). Naručilac: N.P. Durmitor.
Radović, I.
1992. Bioindikacija na osnovu pedofaune invertebrata (1-12). Tema T-3 u: Pilot istraživanja biološkog monitoringa u Srbiji. (rukovodilac teme). Naručilac: Ministarstvo za zaštitu životne sredine Republike Srbije.
Radović, I.
, Ćetković, A. 1993. Karakteristike i status diverziteta entomofaune u sklopu zaštite biodiverziteta u SR Jugoslaviji (54 str.), u: Stručne osnove politike očuvanja biodiverziteta SR Jugoslavije. (rukovodilac teme). Naručilac: Ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu SR Jugoslavije.
Stevanović, V., Radović, I. 1994. Flora, vegetacija i fauna N. P. Đerdap (16 str.). Naručilac: N.P. Đerdap.
Stamenković, S., Radović, I. 1996. Istraživanja i valorizacija biodiverziteta herpetofaune i batrahofaune Boke Kotorske. (koordinator projekta). Naručilac: SO Kotor.
Savić, I., Radović, I. 1998. Ekološka edukacija u funkciji održivog razvoja: osnove za pripremu strategije ekološke edukacije u funkciji održivog razvoja u SR Jugoslaviji (Elaborat 30 str, 3 tab.).  Naručilac: Ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu SR Jugoslavije.
Vasić, V., Stevanović, V., Radović, I. 1998. Stručni prilog za izveštaj "Dobris+3 report" (24 str.). (Izveštaj za Evropsku agenciju za zaštitu životne sredine - elaborat na engleskom jeziku sa paralelnim tekstom na srpskom). Naručilac: Ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu SR Jugoslavije.
Radović, I.
2002. Diverzitet faune bodljokožaca (Echinodermata) južnog Jadrana: Check list. (41 str. + tab.), (rukovodioc teme) U: Biodiverzitet akvatorije južnog Jadrana. Institut za biologiju mora Kotor (Koordinatori: Z. Kljajić, S. Mandić).
Radović, I.
, Lakušić, D.,  Mladenović, A., Mesaroš, G., Laušević, R., Kosanović, B, Popović, N. 2002. EKOLOGIJA na Internetu . Naručilac: Ministarstvo zdravlja (Sektor za životnu sredinu) SR Jugoslavije). (rukovodioc projekta).
Radović, I.
Stevanović, V., Gržetić, I., Tanasković, M. 2003. Naučno-stručna Recenzija/Ekspertiza „Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu terminala za pretovar cementa u luci Zelenika" Urađenog od strane Instituta za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu - Zavod za ekologiju, Podgorica. Naručilac: SO Herceg-Novi. 30 str, 3 tab.  (projekt koordinator ).
Topisirović,LJ., Stevanović, V., Radović, I. 2004. Prirodna dobra posebnih vrednosti (Biodiverzitet, divlja flora i fauna i njihova staništa. (Tema 2) U:Stručni okvir strategije održivog korišćenja prirodnih vrednosti (rukovodilac teme). Naručilac: Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine R. Srbije.
Radović, I.
2003-2004.Regionalni prostorni plan administrativnog područja Beograda, Ekosistemi: Priroda kao osnov prostornog razvoja (rukovodilac teme).Naručilac: Skupština grada Beograda. 

Profesionalni angažmani

Akademske funkcije:

1989. - 1994: Prodekan Biološkog fakulteta - PMF, Univerziteta u Beogradu
1994. - 2001: Dekan Biološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
2000. - 2007: Šef katedre  Ekologija i geografija životinja, Biološki fakultet, Univerziteta u Beogradu
2012. - 2015: Šef katedre Studije civilne zaštite i zaštite životne sredine, Fakultet bezbednosti, Univerziteta u Beogradu
2015. -          Dekan Fakulteta bezbednosti, Univerziteta u Beogradu

Društvene funkcije:

2008. - 2012: Državni sekretar u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja  R. Srbije
2013. - 2014: Pomoćnik ministra u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  R. Srbije, Sektor:tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem

Društeno angažovanje (izbor):

1994- -2000: Član Prosvetnog saveta, Ministarstva prosvete R. Srbije;
1994. -1998: Član Saveta za ekološku edukaciju, Ministarstva zaštite životne sredine R. Srbije (koordinator za univerzitetski nivo);
1997. - 1999: Predsednik Ekspertske grupe za formiranje Centra za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zemalja jugoistočne Evrope, Savezno ministrastvo za razvoj, nauku i životnu sredinu SR Jugoslavije;
1998. - 2000: Član Odbora za biologiju i biotehničke nauke Ministarstva za nauku i tehnologiju R. Srbije;
1999. Pomoćnik načelnika Štaba civilne zaštite R. Srbije (za ekološke posledice ratnih dejstava), Ministarsvo odbrane SR Jugoslavije (Područni organ za Srbiju);
2004. - Član Odbora čovek i sredina SANU;
2014. - 2015: Posebni savetnik ministra, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine R. Srbije;
2015. Član Nacionalnog saveta za klimatske promene. Vlada Republike Srbije, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

 

Oblast interesovanja

 • Sistematika; uporedna, funkcionalna, evoluciona morfologija; ekologija životinja i biogeografija.
 • Predeona ekologija, Ekološki aspekti prostornog planiranja sa primenom GIS tehnologija.
 • Ekologija, Zaštita životne sredine, Zaštita i očuvanje biodiverziteta, Životna sredina i održivi razvoj, Ekološka bezbednost.


Monografije, radovi u monografijama i tematskim zbornicima međunarodnog značaja (izbor)

 • Radović, I., M. Kozomara (2011). Biodiversity Strategy of the Republic of Serbia for the period 2011- 2018. (Editors). Republic of Serbia, Ministry of Environment and Spatial Planning; United Nation Development Programme; Global Environment Facility. PUBLIKUM Belgrade, 137 pp.
 • Stevanović, V., Radović, I., Regner, S., Mandić, S., Bulić, Z., Joksimović, A., Radović, D. 2006. Adriatic Sea and Coastal Zone of Serbia and Montenegro: Characteristic of Biodiversity and Possibilities for their Sustainable Exploitation (pp. 239-253) In: W.L.Filho, A. Ubelis, D. Berzina (Eds.) Sustainable Development in the Baltic and Beyond. Baltic University programme.Uppsala University, Sweden, University of Latvia, Riga.Peter Lang, Europaisher Verlag der Wissenschaften. GMBH, Frankfurt am Main, Berlin Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. ISSN 1434-3819;
 • Radović, I., Stevanović, V. 1998. Biodiversity in the Yugoslav sector of Danube. Pp. 170-184 In: A. Vlavianos-Arvanitis & J. Morovic (Eds.), Biopolitics. The Bio-Environment. Vol. VI. Danube River Bonds. Bioplitic International Organisation, B.I.O., Athens (527 pp.).

Monografije, radovi u monografijama i tematskim zbornicima nacionalnog značaja (izbor)

 • Radović, I. 1989. Ose kopačice i pčele (Sphecoidea i Apoidea): filogenetski međuodnosi i položaj u klasifikaciji akuleatnih Hymenoptera (Insecta). 172 pp., 543 sl. Naučna knjiga, Beograd.
 • Radović, I. 2002. On the origin and radiation of Hymenoptera: systematics and phylogenetic relationships between the sphecid wasps (Sphecidae) and bees (Apidae). U: Ćurčić, B., Anđelković, M. (Eds.): Ecology, Evolution, Genetic, Monographs, Vol. VI, : 77 - 100; Institute of Zoology, Faculty of Biology, University of Belgrade, Belgrade.
 • Radović, I. 2005. Razvoj ideje o značaju i potrebi zaštite biodiverziteta (17-52). U: M. Anđelković (Ed.) Biodiverzitet na početku novog milenijuma. SANU, Odeljenje hemijskih i bioloških nauka, Knjiga CXI: 2. (202 str.) Beograd.
 • Radović, I. 2010. Čovek i životna sredina - ekološki i društveni aspekti bezbednosti. (653-677). (U: Rizik, moć, zaštita, Uvođenje u nauke bezbednosti Urednik: Vladimir N. Cvetković). Fakultet bezbednosti Univerzitet u Beogradu, Službeni glasnik, Beograd., 754 str. Beograd. .
 • Radović, I. 2011. Međunarodna dekada biodiverziteta UN (2011-2020) i održivi razvoj (31-62). U: Univerzitet i ogrživi razvoj, Urednik: Vukašin Pavlović). Centar za ekološku politiku i održivi razvoj, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Čigoja, Beograd. .
 • Radović, I., Momirov, R., Dučić, J. 2010. Biodiverzitet, Poglavlje 12.1 (str.102-106) D.12. Biodiverzitet, zaštita i održivo korišćenje prirodnog, kulturnog nasleđa i predela, D1 Priroda, ekološki razvoj i zaštita, D. Prostorni razvoj Srbije. U: Prostorni plan Republike Srbije 2010-2014-2021. (Rukovodilac izrade: Prof.dr.Borislav Stojkov), Republika Srbija. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Republička agencija za prostorno planiranje.Službeni glasnik, Beograd, str. 309.

Naučni radovi u časopisima međunarodnog značaja (izbor)

 • Radović, I. 1981. Anatomy and function of the sting apparatus of stingless bees (Hymenoptera: Apidae, Apinae, Meliponini). Proc. Entomol. Soc. Washington, 83(2): 269-273.
 • Radović, I. 1985. Morphology and adaptive value of the sting apparatus of the digger wasps (Hymenoptera, Sphecidae). Acta Entomologica Jugoslavica, Zagreb, 21(1-2): 61-74.
 • Radović, I., Sušić, S. 1997. Morphological characteristics of the sting and sting prey carriage mechanism in Seriocophorus reluscens F. Smith (Hym. Sphecidae, Larrinae) Proc. Entomol. Soc. Washington, 99(3): 537-540.
 • Kirschning, Zachos, F.E., Ćirović, D., Radović,T.I., Hmwe, S.S., Hartl, G.B. 2007. Population Genetic Analysis of Serbian Red Foxes (Vulpes vulpes) by Means of Mitochondrial Control Region Sequences. Biochemical Genetics 45(5/6): 409-419.
 • Stanimirović, Z., Stevanović, J., Bajić, V., Radović, I. 2007. Evaluation of genotoxic effects of fumagillin by cytogenetic tests in vivo. Mutation Research 628 (2007): 1-10.
 • Stevanović, J., Stanimirović, Z., Lakić,N., Aleksić, N., Djelić, N., Radović, I. 2012. Stimulating effect of sugar dusting on honey bee grooming behaviour. Entomologia Experimentalis at Applicata 143(1): 23-30.
Univerzitetski udžbenici (izbor)
 
 • Radović, I. Petrov, B. 2007. Raznovrsnost života I; Struktura i funkcija. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 423 str., Beograd. (V izdanje). ISBN 86-17-12409-1; COBISS.SR-ID 120380940.
 • Pavlović, N., Radović, I. 2014. Osnovi ekologije. Prirodno-matematički fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci. 310 str. ISBN 978-99955-21-31-8, COBISS-RS-ID 4087832. Banja Luka.