Skip to content

Fakultet bezbednosti

Dr Mladen Milošević
Mladen Milosevic
Dr Mladen Milošević (Beograd, 1979)
  vanredni profesor na Uvodu u pravo, Pravnim osnovama bezbenosti i Krivičnom pravu
Školovanje

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zemunu. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je 1998. godine, a završio 2002. godine sa prosečnom ocenom 9.58.  Februara 2006. godine, tokom studijskog boravka u Izraelu, pohađao je i uspešno okončao specijalistički program  The Executive Certificate in Counterterrorism Studies", organizovan od strane Interdisciplinary Center of Herzliya-Lauder School of Government i The Institute for Counterterrorism, Herzliya, Tel Aviv.  Decembra 2006. godine položio je usmeni magistarski  ispit na Pravnom fakultetu u Beogradu, sa jednoglasno dodeljenom odlikom. Jula 2008. godine odbranio je magistarsku tezu pod nazivom „Kriminološka analiza ličnih i socijalnih karakteristika terorista".

Zaposlenje

Od juna 2003. godine zaposlen na Fakultetu civilne odbrane Univerziteta u Beogradu, u svojstvu asistenta-pripravnika za užu naučnu oblast Pravne nauke, nastavni predmet Uvod u pravo. Decembra 2008. godine izabran u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Pravne nauke, nastavni predmet Krivično pravo. Izvodi nastavu iz predmeta Uvod u pravo, Krivično pravo i Upravno pravo.

Naučni i istraživački projekti

 • Indikatori ljudske bezbednosti u Srbiji, Centar za istraživanje humane bezbednosti Fakulteta civilne odbrane, Beograd, 2004.
 • Strategija za identifikovanje, prevenciju i suzbijanje bezbednosnih rizika u školama, Fakultet bezbednosti i Fond za otvoreno društvo, 2006-2007.
 • Model mera za poboljšanje stanja humane bezbednosti na teritoriji opštine Inđija, Fakultet bezbednosti, 2007.
 • Model mera za poboljšanje stanja humane bezbednosti na teritoriji opštine Prokuplje, Fakultet bezbednosti, 2005.

Učešće u radu međunarodnih stručnih i naučnih skupova:

 • Konferencija o unapređenju sistema civilne zaštite u Srbiji na iskustvima Nacionalne garde Ohaja, Ministarstvo odbrane, Beograd, 2005.
 • Naučni skup: Gerila na Balkanu: borci za slobodu, buntovnici ili banditi, Vranje, 2006.
 • Seminar: New Challenges in Security: Trends, Lessons and Developments, Fakultet bezbednosti, Beograd, 2008.
 • Zimska akademija Centra za evropsku bezbednost: An Enlarged NATO - Challenges and Prospects, Berlin, 2008.

Profesionalni angažmani

Član je redakcije biltena Bezbednost u Srbiji.


Oblast interesovanja i važniji radovi

Bavi se naučnim istraživanjima u oblasti krivičnih nauka

Bibliografija:

 • Milošević M: Teroristi: žrtve i zločinci-faktori kriminalne motivacije, Univerzitet u Beogradu-Fakultet bezbednosti i Čigoja, Beograd, 2009
 • Milošević M: „Skrivljena neuračunljivost", Godišnjak Fakulteta bezbednosti, Univerzitet u Beogradu-Fakultet bezbednosti, Beograd, 2009
 • Milošević M:Krivičnopravni pojam terorizma", Godišnjak Fakulteta bezbednosti, Univerzitet u Beogradu-Fakultet bezbednosti, Beograd, 2008
 • Milošević M: „Civilno društvo", Indikatori ljudske bezbednosti u Srbiji - Izveštaj za 2004, Fakultet civilne odbrane, Beograd, 2005;
 • Milošević M: „Kriminal- organizovani kriminal, korupcija, trgovina ljudima", Indikatori ljudske bezbednosti u Srbiji - Izveštaj za 2004, Fakultet civilne odbrane, Beograd, 2005;
 • Milošević M: „Status svedoka saradnika u krivičnom postupku", Bezbednost u Srbiji, br. 1/05, Fakultet civilne odbrane, Beograd, 2005;
 • Milošević M: „Krivična odgovornost maloletnika u srpskom pravu-slučaj Nikole Kovačevića", Bezbednost u Srbiji, br. 2/05, Fakultet civilne odbrane, 2005
 • Milošević M: „Zločini protiv čovečnosti i međunarodnog prava u jugoslovenskom građanskom ratu", Bezbednost u Srbiji, br. 3/05, Fakultet civilne odbrane, 2005,
 • Milošević M: „Kriminal u Srbiji u 2004. godini", Bezbednost u Srbiji, br. 1-6/04, Fakultet civilne odbrane, 2004.