Skip to content

Fakultet bezbednosti

Dr Ljubinka Katić
Ljubinka Katic

Ljubinka Katić (Zagreb, Hrvatska, 1959)
  docent na predmetu Menadžmet obrazovanja u javnom sektoru
ljubinka.katic@fb.bg.ac.rs

Školovanje

Srednju školu – gimnaziju završila je u Slavonskoj Požegi, Republika Hrvatska, a Fakultet narodne odbrane u Beogradu 1983. godine. Magistrirala je na Fakultetu civilne odbrane u Beogradu 2002. Naziv magistarske teze: "Obrazovne potrebe i školovanje profesionalnih kadrova za civilnu odbranu i zaštitu u Srbiji".

Zaposlenje

Od 1983. do 1989. godine radila je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao asistent na predmetu Opštenarodna odbrana i društvena samozaštita.
Na Fakultetu civilne odbrane zaposlena je od 1989. kao asistent – pripravnik i asistent na predmetu Metodika nastave civilne odbrane. Učestvuje u nastavi predmeta Metodika nastave civilne odbrane, Pedagogija i metodika nastave, Teorija i metodika edukacije i Teorija i organizacija obrazovanja.
Obavljala je dužnosti sekretara Katedre društveno – humanističkih nauka, bila član nekoliko fakultetskih komisija i Saveta Fakulteta.

Aktivnosti

Učestvovala je u istraživačkom projektu Humana bezbednost u Srbiji Centra za istraživanje ljudske bezbednosti Fakulteta civilne odbrane u Beogradu 2004-05. godine.

Angažovanja

Učestvovala je u projektu Ministarstva prosvete i sporta republike Srbije Učenjem do bezbednosti – bezbednosna kultura ostvarenom 2005. godine.

Oblast interesovanja

Oblast naučnih i stručnih interesovanja usmerena je ka metodičkim pitanjima obrazovanja za odbranu, bezbednost i zaštitu, posebno profesionalnih kadrova.

Radovi
  • "O mogućnosti Metodike obrazovanja za odbranu i zaštitu kao naučne discipline", Zbornik Fakulteta odbrane i zaštite, Beograd, 1995, str. 81-87. (sa D. Vojčić)
  • "Obrazovne potrebe, školovanje i stručno usavršavanje profesionalnih kadrova za civilnu odbranu i zaštitu i zaštitu životne sredine", Zbornik Fakulteta odbrane i zaštite, Beograd, 1997, str. 195-217.
  • "O značaju poznavanja istorije pri obrazovanju za civilnu odbranu i zaštitu", Zbornik Fakulteta odbrane i zaštite, Beograd, 1998, str. 149-155.
  • "Planiranje kadrovskih potencijala u oblasti civilne odbrane", Zbornik Fakulteta civilne odbrane, Beograd, 2002, str. 357-369.
  • "Obrazovanje kao faktor ljudske bezbednosti" Zbornik Fakulteta civilne odbrane, Beograd, 2005, str. 87-111. (sa Š. Alibabić i Ž. Bralić)
  • "Učenjem do bezbednosti – perspektiva nastavnika", Zbornik Fakulteta bezbednosti, Beograd, 2006, str. 325-339.