Skip to content

Fakultet bezbednosti

Savet Fakulteta

Savet Fakulteta je organ upravljanja na Fakultetu bezbednosti, sastavljen od 23 člana, od kojih petnaest članova biraju zaposleni na Fakultetu, četiri člana imenuje osnivač (Republika Srbija) i četiri člana bira Studentski parlament Fakulteta.

Članovi Saveta koje imenuje osnivač su:

 

Članovi Saveta iz reda nastavnika su:
 • Prof. dr Miroslav Mladenović - predsednik
 • Prof. dr Boris Kordić - zamenik predsednika
 • Prof. dr Ivica Đorđević
 • Prof. dr Branko Romčević
 • Prof. dr Milenko Bodin
 • Prof. dr Zoran Jeftić
 • Doc. dr Mladen Milošević
 • Mr Danijela Nejković
 • Vladimir Ajzenhamer
 • Aleksandra Ilić
 • Jelena Ćesarević
 • Ivan Dimitrijević
Članovi Saveta iz reda nenastavnih radnika su:
 • Mr Željko Makić
 • Danijela Šušnjar
 • Aleksandar Paško

Članovi Saveta iz reda studenata su:

 • Stefan Milojević
 • Dragan Pucar
 • Filip Andrejić
 • Jovana Anđelković

Nadležnosti Saveta:

 • donosi Statut, na predlog Nastavno-naučnog veća;
 • bira i razrešava dekana i prodekane;
 • donosi finansijski plan Fakulteta, na predlog Nastavno-naučnog veća;
 • usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun, na predlog Nastavno-naučnog veća;
 • usvaja plan korišćenja sredstava za investicije, na predlog Nastavno-naučnog veća;
 • donosi odluku o obrazovanju unutrašnjih organizacionih jedinica, na predlog Nastavno-naučnog veća;
 • daje saglasnost na odluke o upravljanju imovinom Fakulteta;
 • daje saglasnost na raspodelu finansijskih sredstava;
 • donosi odluku o visini školarine, na predlog Nastavno-naučnog veća;
 • podnosi Vladi Republike Srbije izveštaj o poslovanju najmanje jedanput godišnje;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • vrši izbor eksternog revizora finansijskog poslovanja Fakulteta;
 • odlučuje o osnivanju pravnog lica, odnosno ogranka čijim delatnostima se povezuju visoko obrazovanje, nauka i praksa, poput centra za transfer tehnologije, inovacionog centra, poslovno-tehnološkog parka i drugih organizacionih jedinica, u skladu sa zakonom, uz saglasnost Senata Univerziteta;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.