Skip to content

Fakultet bezbednosti

Dr Željko Bralić
Zeljko Bralic

Željko Bralić (Zemun, 1960)
  vanredni profesor na predmetu Teorija i organizacija obrazovanja.
 

Školovanje

Osnovnu školu i Prvu zemunsku gimnaziju završio u Zemunu, a na Filozofskom fakultetu u Beogradu diplomirao andragogiju (studirao i sociologiju).
Na studijskoj grupi za andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu magistrirao 2001, doktorirao 2005. godine.
 

Zaposlenje

Na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu bezbednosti (pod ranijim nazivom) zaposlen od 1989. godine i obavljao nastavu u zvanju asistenta-pripavnika, asistenta i docenta. Bio angažovan na nastavnim predmetima Pedagogija sa didaktikom, Andragogija, Pedagogija sa andragogijom, Pedagogija i metodika nastave odbrane i zaštite, Metodika nastave civilne odbrane i, od školske godine 2005/06, na predmetu Teorija i organizacija obrazovanja.

Na Fakultetu obavljao i dužnosti sekretara Katedre pedagoško-psiholoških nauka i Katedre društveno-humanističkih nauka, člana Komisije za nastavu, Komisije za obezbeđenje kvaliteta, i dr.

Naučni i istraživački projekti

 • Humana bezbednost u Srbiji, Centar za istraživanje ljudske bezbednosti FCO, Beograd, 2004–05. 
Profesionalni angažmani

Između ostalog, učestvovao u radu međunarodnih naučnih skupova:

 • Quality Assurance Workshop (priprema za eksternu evaluaciju univerziteta u Srbiji, u organizaciji European University Association), Novi Sad, 2001;
 • Lifelong Learning in the Balkans (A Historical Context and Current Trends), Beograd, 2005;
 • Andragogija na početku trećeg milenijuma, Beograd, 2006.
 • Regionalno usaglašavanje kurikuluma (Tuning) – ka Evropskom prostoru visokog obrazovanja, Fruška Gora, 2006. 

Oblast interesovanja i važniji radovi

Bavi se naučnim istraživanjima u oblastima istorije vaspitanja, istorije obrazovanja odraslih i andragoške teorije.

Radovi:


 • Antička Atina kao društvo učenja; Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti, Beograd, 2006. (monografija)Članci i studije:
 • Narodni univerziteti u Jugoslaviji 1918–1941 (1995);
 • Uticaj ideja radne škole na stručno usavršavanje jugoslovenskih učitelja između dva svetska rata – tečajevi Podmlatka Crvenog krsta (1997);
 •  Istorijski pregled ciljeva obrazovanja odraslih – antička Grčka (2001);
 • O nekim značajnim pitanjima andragoške nauke (2002);
 • Konstitutivni problemi andragogije (2003);
 • Isokrat i njegova škola (2004);
 • O nekim ciljevima i područjima obrazovanja odraslih (2005);
 • Obrazovanje kao faktor ljudske bezbednosti (2005, koautor);
 • Adult Education in Serbia 1918–1941, u zborniku: Lifelong Learning in the Balkans [Education and Pedagogy in Balkan Countries 6], (Thessaloniki, 2006);
 • Paideia antičkih Grka kao rani oblik koncepcije doživotnog učenja (2007);
 • O školama ranih hrišćana (2007).