Skip to content

Fakultet bezbednosti

Dr Slađana Đurić

Sladjana Djuric

Slađana Đurić (Priština, 1964)
redovni profesor na Metodologiji naučnog istraživanja
djuricsladja@gmail.com

Školovanje
Osnovnu i srednju školu završila je u Prištini, gde je 1982/83. upisala, a 1984/85. završila studije filozofije–sociologije na tamošnjem Filozofskom fakultetu. Tokom 1989. godine pohađala je postdiplomski kurs "Philosophy and Social Science" na Interuniverzitetskom centru za postdiplomske studije u Dubrovniku, za šta joj je stipendiju dodelio Hilda's College iz Oksforda.
Magistarski rad "Neka shvatanja socijalne strukture jugoslovenskog društva" odbranila je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1991. godine (mr socioloških nauka), a doktorsku disertaciju "Krvna osveta na Kosovu i Metohiji" na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1997. (dr socioloških nauka).

Zaposlenje
Od 1987. do 2001. radila je na Filozofskom fakultetu u Prištini, prvo kao asistent, a sada (kao spoljni član) kao docent na Sociologiji I i II. Od 2000. godine, kao spoljni član, predaje Sociologiju na grupama Prirodno-matematičkog fakulteta.
Od 2000. kao spoljni član, a od 2001. kao stalno zaposleni docent predaje Metodologiju naučnog istraživanja na Fakultetu bezbednosti. Isti ovaj predmet je predavala i na Defektološkom fakultetu u Beogradu, kao i na međunarodnom interdisciplinarnom postdiplomskom studiju "Državna uprava i humanitarne aktivnosti", koji je organizovao Beogradski univerzitet sa univerzitetom "La Sapienza" u Rimu i Sarajevskim univerzitetom. Upravnik je centra za istraživanje sukoba, a 2004. izabrana je za prodekana za postdiplomske studije i naučnoistraživački rad.

Naučni i istraživački projekti
  • Model mera za poboljšanje stanja humane bezbednosti na teritoriji opštine Palilula, Centar za istraživanje humane bezbednosti FCO-a, Beograd, 2003;
  • Indikatori ljudske bezbednosti u Srbiji, Centar za istraživanje humane bezbednosti FCO-a, Beograd, 2004;
  • Sociološka enciklopedija, Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, 2004-2005. (autor odrednica iz oblasti antropologije i metodologije)
  • Strategije za identifikovanje, prevenciju i suzbijanje bezbednosnih rizika u školama, Fond za otvoreno društvo, 2006-2007;
  • Model mera za poboljšanje stanja humane bezbednosti na teritoriji opštine Inđija, Fakultet bezbednosti i Opština Inđija, 2007.
Profesionalni angažmani
Tokom dužeg niza godina rukovodi projektima istraživanja socioloških i antropoloških tipova na području Kosova i Metohije u organizaciji "Gallup" Int. (1995–).
Član je više domaćih i međunarodnih udruženja (JUS, SDS, ESA, ISA), a bila je član predsedništva Jugoslovenskog udruženja za sociologiju, član redakcije časopisa Sociologija, član predsedništva Sociološkog društva Srbije.

Oblast interesovanja i važniji radovi
Objavila je dvadesetak radova s područja opšte sociologije, sociologije prava, socijalne antropologije, metodologije socioloških istraživanja i menadžmenta bezbednosti, između ostalog:

Izbor radova:

1.    Osveta i kazna, Sociološko istraživanje krvne osvete na Kosovu i Metohiji, 341 str, Prosveta, Niš, 1998.
2.    "Izvori za istraživanje krvne osvete na Kosovu i Metohiji", Sociologija, Beograd, 2/1995, str. 175–196.
3.    "A Case Study of the Feud (vendetta) in Kosovo and Metohija (Yugoslavia)", saopštenje na: Second European Conference for Sociology – European societies, fusion or fission (Budapest, 30 august–2 september 1995), Sociološki pregled, Beograd, 4/1995, str. 545–553.
4.    "Kosovo and Metohija in the Late ‘90s, the Attitudes of Albanian Intellectuals (Preliminary Results)", Sociologija, Beograd, 4/1995, str. 555–566.
5.    "Opstajanje tradicionalnih oblika braka kod Albanaca na Kosovu i Metohiji", Sociološki pregled, Beograd, 3/1997, str. 359–385.
6.    "Some Parameters of Social Life in Kosovo in the Period since the Establishment of the UN Interim Administration Mission", Prepared as a submitted paper for Conference Strategy 2005, Washington
7.    Metodologija fokus-grupnog istraživanja. Sociologija, Beograd, 1/2005, 1–26.
8.    Bezbedna škola, priručnik (Đurić, Popović-Ćitić), Fakultet bezbednosti, Beograd, 2007.
9.    Bezbednosni rizici u školama, Modeli otkrivanja i reagovanja (priredila), Fakultet bezbednosti, Beograd, 2007.
10.    The Kosovo Liberation Army in Transition: Post-War Rivalries, Defence & Foreign Affairs, Vol. XXV, No.29, March 2007.