Skip to content

Fakultet bezbednosti

Dr Ivana Simović-Hiber

Ivana Simovic-Hiber

Ivana Simović-Hiber (Beograd, 1952)
redovni profesor
ivanassss@hotmail.com

Školovanje

Osnovnu školu i gimnaziju (1971) završila je u Beogradu. Na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirala je 1975. godine s prosečnom ocenom 9,96.
Godine 1980. položila je usmeni doktorski ispit, a 1987. stekla naslov doktora pravnih nauka odbranom disertacije "Dobrovoljni odustanak u krivičnom pravu" na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Zaposlenje

Od 1976. do 1983. radila kao asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na predmetima Krivično pravo i Krivično procesno pravo. Do 1989. godine bila je savetnik za naučnoistraživačke projekte pri Osnovnoj zajednici nauke Beograda, a u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja radila do 2000. Godine 1997. bila član gradske vlade u Skupštini grada Beograda zadužena za resor obrazovanja. Od 2000. radila je u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u zvanju višeg naučnog saradnika. Godine 2001. izabrana na funkciju pomoćnika Ministra za nauku, tehnologiju i razvoj u Vladi Republike Srbije.

Naučni i istraživački projekti
 • SIDA i društvena reakcija, naučnoistraživački projekt Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 1992;
 • rukovodilac i koordinator projekta Multikulturalizam i kulturna prava u okviru Beogradskog centra za ljudska prava, Beograd, 1997–1998;
 • jedan od koordinatora na projektu Model zaštite dece od zlostavljanja u okviru Jugoslovenskog centra za prava deteta, 2000;
 • učešće u ekspertskom timu projekta Zaštita prava zlostavljane i zanemarene dece, Institut za mentalno zdravlje, 2000–2001;
 • učešće u realizaciji projekta Instituta za međunarodnu politiku i privredu Strategijske odrednice tranzicije u Srbiji u savremenim međunarodnim političkim i ekonomskim procesima, 2001–2005.
Profesionalni angažmani

Član je saveta časopisa Revija za kriminologiju i krivično pravo i Ljudska bezbednost.
Jedan je od osnivača Beogradskog centra za ljudska prava i saradnik Centra za prava deteta.

Oblast interesovanja i važniji radovi
 • Dobrovoljni odustanak u krivičnom pravu, Beograd, 1987.
 • Sida i društvena reakcija (koautorski), Prometej, Beograd, 1992.Kulturna prava (koautorski), Beogradski centar za ljudska prava, Biblioteka "Ljudska prava", br. 8, Beograd, 1999.
 • Manjine i tranzicija, Helsinške sveske, br. 12, Beograd, 2002.Savet Evrope i kulturna prava, Izdanje Centra za antiratnu akciju, Beograd, 2002.    
 • Zaštita deteta od zlostavljanja (koautorski), Jugoslovenski centar za prava deteta, Beograd, 2001."Pojam saizvršilaštva u jugoslovenskom krivičnom pravu", Pravni život, br. 12/1981. 
 • "Odustanak od pripremnih radnji", Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, br. 1-2/1990."Mogući modeli reakcije prava na AIDS", Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istražvanja, br. 1-2/1992.
 • "Dobrovoljni odustanak i stvarno kajanje de lege lata i de lege ferenda", Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 5/1992."Krivično zakonodavstvo i vladavina prava", Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 1-2/1994. 
 • "Krivična odgovornost pravnih lica i privredni prestupi: da li je razlikovanje terminološke prirode?", Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 1995, vol. 43, br. 3."Criminality of woman – a need for a new criminological approach", International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, Wichita State University, 1996.
 • "Kolektivni identitet kao element određenja pojma kulturnog identiteta", Sociološki pregled, god. 30, br. 3, 1996."Ogled o krivičnoj odgovornosti", Psihologija kriminala, br. 3, 1996.
 • "Odnos nacionalnih zakonodavstava (res materiae) i pravila Međunarodnog tribunala za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine", Revija za kriminologiju i krivično pravo, god. 41, br. 1, 2003.