Skip to content

Fakultet bezbednosti

Dr Vladimir Jakovljević

Vladimir Jakovljevic

Vladimir Jakovljević (Arilje, 1962)
redovni profesor na Sistemu civilne odbrane, Civilnoj zaštiti, Etiologiji ugrožavanja i Zaštiti od požara i eksplozija
vjakov@fb.bg.ac.rs

Školovanje

Osnovnu i srednju ekonomsku školu (1981) završio je u Arilju, a Fakultet odbrane i zaštite u Beogradu 1987. godine.
Na Fakultetu bezbednosti 1993. je odbranio magistarski rad "Mogućnost sklanjanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara u velikim urbanim sredinama u uslovima ratnih razaranja, elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških katastrofa". Na istom fakultetu je 1997. odbranio doktorsku disertaciju "Civilna zaštita u uslovima elementarnih nepogoda i katastrofa".

Zaposlenje

Od 1987. do 1989. godine radio je u Opštinskom štabu TO Arilje, a od 1989. godine radi na Fakultetu odbrane i zaštite (sada Fakultet bezbednosti): prvo kao asistent-pripravnik, a od 1993. kao asistent na predmetu Civilna zaštita; zatim kao docent na predmetima Savremena borbena sredstva (1998) i Civilna zaštita (1999); i od 2000. kao vanredni profesor za predmete: Sistem civilne odbrane i Civilna zaštita. Od 2003. realizuje predmet Zaštita od požara. U zvanje redovnog profesora izabran 17. 05. 2006. za nastavni predmet Sistem civilne odbrane. Na master studijama realizuje predmet Savremene strategije i sistemi zaštite, na specijalističkim studijama predmet Civilna zaštita i vanredne situacije, a na doktorskim studijama  predmet  Razvoj, konflikti i životna sredina.
Na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Novom sadu realizuje nastavni predmet Akcidentalne situacije i zaštita.

Naučni i istraživački projekti

 • Upravljanje sistemom civilne zaštite u uslovima ugrožavanja životne sredine (rukovodilac teme "Upravljanje civilnom zaštitom u uslovima elementarnih nepogoda i katastrofa");
 • Upravljanje rizicima u životnoj sredini, Ministarstvo za nauku, tehnologije i razvoj RS.
 • Učenjem do bezbednosti, pilot-projekt, Ministarstvo prosvete i sporta RS i Fakulteta
 • "Resillence of Critical Infrastructure Protection in Evrope" (RICIPE), Međunarodni projekat
Profesionalni angažmani

Za šefa Katedre nauka zaštite biran je 2000. i 2004. godine, a dužnost prodekana za nastavu obavljao od oktobra 2004. do 2010 godine i od 2013 do 2015. godine.  Dužnost  Šefa katedre Studija civilne zaštite i zaštite životne sredine obavlja od 2015. godine.
Učesnik je većeg broja naučnih projekata i savetovanja iz domena civilne odbrane, civilne zaštite, zaštite životne sredine i zaštite od požara. Sarađuje sa Ministarstvom odbrane Srbije  i Ministarstvom unutrašnjih poslova - Sektorom za vanredne situacije u daljem koncepcijskom oblikovanju i upravnom situiranju sistema civilne odbrane i civilne zaštite.


Oblast interesovanja i važniji radovi

Objavio je više desetina naučnih i stručnih radova u domaćoj i stranoj periodici iz oblasti civilne zaštite, civilne odbrane, zaštite životne sredine, zaštite od požara i eksplozija i upravljanja vanrednim situacijama.


Samostalna i koautorska dela:

Uđbenici:

 • Đarmati Š, Jakovljević V., Civilana zaštita u SRJ, IP Studentski trg, Beograd, 1996.
 • Jakovljević, V., Sistem civilne odbrane,Fakultet bezbednosti, Beograd, 2006.
Monografije:
 • Karabasil, D., Jakovljević, V., Ekološke intervencije,   Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad, 2008.
 • Jakovljević, V., Civilna zaštita u Republici Srbiji, Fakultet bezbednosti, Beograd, 2011.
 • Jakovljević,V., Cvetković,M,V., Gačić,J., Prirodne katastrofe i obrazovanje, Fakultet bezbednosti, Beograd, 2015.
Važniji radovi:
 • Jakovljević, V., Značaj borbe protiv vanrednih situacija", Zbornik radova, VIZ, Beograd, 2009.
 • Gačić, J. Mandić, G., Jakovljević, V., "A Possible Model of the Responses in the Republic of Serbia in the Protection of Critical infrastructure", in: Counter-Terrorism Challenges Regarding the Processes of Critical Infrastructure Protection,(Eds.): Dr Denis Čaleta, ICS and Paul Shemella, Center for Civil-Military Relations, Institute for Corporative Security Studies, Ljubljana, Slovenia and Center for Civil-Military Relations, Monterey, USA, September,2011.
 • Stanarević, S., Gačić, J., Jakovljević, V., "Integrating the concept of safety and security culture in the corporate security", in: Corporate security in dynamic global environment-challenges and risks, (Eds): Dr Denis Čaleta-ICS , Institute for Corporative Security Studies, Ljubljana, March, 2012.
 • Gačić, J., Stanarević, S., Jakovljević, V., "Eliminating the Consequences of a Terrorist Attack in the Republic of Serbia, in: Managing the Consequences of Terrorist Acts, in:Efficiency and Coordination Challenges, (Eds): Dr Denis Čaleta-ICS and Paul Shemella, Center for Civil-Military Relations, Institute for Corporative Security Studies, Ljubljana, Slovenia and Center for Civil-Military Relations, Monterey, USA, November, 2012
 • Jakovljević, V., Gačić, J., "Zaštita kritične infrastrukture u kriznim situacijama", International Scientific Conference, Management, 2012, Fakultet za poslovno industrijski menadžment, ICIM plus, Mladenovac, 2012.
 • Jakovljević, V., Ristić, S., "Razvoj demokratske civilne kontrole vojske u periodu tranzicije nekih zemalja u okruženju" Vojno delo, LXII, Beograd, 2010, str. 168-176.
 • Jakovljević, V., Resursi kritične infrastrukture i njihov značaj za upravljanje vanrednim situacijama, Godišnjak Fakulteta bezbednosti, Beograd, 2010, str. 63-81.
 • Raković, J., Jakovljević,V:, Prostorno i urbanističko planirawe u funkciji zaštite od požara u urbanim sredinama, Godišnjak Fakulteta bezbednosti, Beograd, 2011. str. 227-240.
 • Jakovljević, V., Jurišić,D., "Upotreba kompjuterskih simulacija za potrebe sistema zaštite i spasavawa u Bosni i Hercegovini, Vojno Delo, br. 2 (2013), Beograd, str. 111-132.
 • Jakovljević, V., (2013), Spremnost sistema zaštite i spasavanja u odgovoru na rizike vanrednih situacija, Godišnjak Fakulteta bzebednosti, Beograd, str. 49-65.
 • Gačić,J. Jakovljević, V., (2014) Odgovor Ujedinjenih nacija na izazove vanrednih situacija, Godišnjak Fakulteta bezbednosti, Beograd, str. 87-114.
 • Gačić, J., Jakovljević, V., Specifičnosti savremenog integrisanog sistema upravljanja u vanrednim situacijama, Bezbednost, Časopis MUP-a, Beograd, LVI, 3/2014, str. 64-76.
 • Cvetković, V., Dragićević, S., Petrović, M., Mijaković, S., Jakovljević, V., & Gačić, J. (2015). Knowledge and perception of secondary school students in Belgrade about earthquakes as natural disasters. Polish journal of environmental studies, 24(4), In press.
 • Jakovljević V., Gačić J., Babić S. (2015): Psihosocijalna pomoć u vanrednim situacijama, Međunarodni naučni skup „Dani Arčibalda Rajsa", Kriminalističko-policijska akademija, Zemun, Beograd, 2015.
 • Cvetkovič V, Gačić Ј., Јаkovljević V. (2015): Analiza geoprostorne i vremenske distribucije šumskih požara kao prirodne katastrofe, Vojno delo, 2/2015, Beograd.
 • Cvetkovič V, Gačić Ј., Јаkovljević V. (2015): (2015): Uticaj klimatskih promena na distribuciju ekstremnih temperatura, Vojno delo 6/2015, Beograd.