Skip to content

Fakultet bezbednosti

Dr Vladimir N. Cvetković
Vladimir N Cvetkovic

Vladimir N. Cvetković (Beograd, 1961)
redovni profesor na Sociologiji i Sociologiji politike

vcvetkovic@fb.bg.ac.rs

 
Školovanje

Osnovnu školu završio u Novom Sadu, a srednje obrazovanje (1980) u Karlovačkoj gimnaziji. Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (1985).
Magistrirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na temu "Problem ličnosti u delu ranog Lukača, 1900-1929." (1989).
Doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu sa temom "Građanski individuum i utopija umnog društva" (1990). Doktorat iz filozofije stekao na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu sa temom "Istorijski kontekst i politička dimenzija filozofskog znanja" (2001).

Zaposlenje

Na Fakultetu bezbednosti angažovan od 1986. godine, kao saradnik na predmetima Marksizam, Uvod u filozofiju sa etikom i Sociologija.
U zvanje docenta za predmet Sociologija biran 1992. godine, a u zvanje vanrednog profesora 1996. U zvanje redovnog profesora izabran 2001.
Kao naučni saradnik i viši naučni saradnik angažovan u Institutu za političke studije u Beogradu (1994-1996). Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu biran je 1994. godine u zvanje docenta za predmet Filozofija, koji je predavao do novembra 1999. Po pozivu predaje Istoriju filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu od 1996.
Na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu biran u zvanje naučnog savetnika 2002. godine.
Na Fakultetu bezbednosti obavljao dužnosti prodekana za nauku i naučnoistraživački rad (1994-1998), a od oktobra 2004. godine preuzeo dužnost dekana.

Naučni i istraživački projekti

 • Konstituisanje Srbije kao moderne pravne države i Politički život i političke institucije u Srbiji na prelazu iz XX u XXI vek (Institut za političke studije u Beogradu);
 • Tendencije migracionih kretanja izbeglica u Srbiji (psiho-socijalni faktori) (Komesarijat za izbeglice Republike Srbije i RSS, Praha);
 • Izgradnja pravne i decentralizovane države u multikulturnom društvu (Univerzitet u Friburgu i Institut za evropske studije u Beogradu);
 • Nacionalni identitet i rekonstrukcija institucija u Srbiji - javno mnjenje, obrazovanje, mediji (Institut za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu).
Profesionalni angažmani

Od 1994. do 1999. glavni i odgovorni urednik interdisciplinarnog časopisa za političku teoriju (Nova) Srpska politička misao. Član je uredništva časopisa Ljudska bezbednost, urednik "Agore" - Biblioteke za političku filozofiju i socijalnu analizu i v. d. urednika biltena Bezbednost u Srbiji - pregled i analiza.Član je Srpskog filozofskog društva i Sociološkog društva Srbije. Od strane Narodne skupštine Republike Srbije dva puta biran za člana Saveta Republičke radiodifuzne agencije - nezavisnog regulatornog tela za elektronske medije u Srbiji.

Oblast interesovanja i važniji radovi

Učesnik većeg broja naučnih savetovanja, simpozijuma i kongresa iz oblasti sociologije, sociologije politike, istorije filozofije i političke filozofije.

Monografije (napisao)

 • Sociologija. Moderna refleksija istorijskog zbivanja, Institut za političke studije, Beograd 1994.
 • Volja za novo. O genealogiji modernosti, Institut za političke studije, Beograd, 1995.
 • Strah i poniženje. Jugoslovenski rat i izbeglice u Srbiji 1991-1997, Institut za evropske studije, Beograd 1998.
 • Fear and Humiliation. Yugoslav War and Refugees in Serbija 1991-1997, E-Library RSS, website at www.e-lib.rss.cz
 • Polis i filozofija. Antička filozofija i njen istorijsko-politički horizont, Službeni list SRJ, Beograd 2000.
 • Mudrost i moć. O političkoj dimenziji filozofije, Službeni list SRJ, Beograd 2001.
 • Filozofija za gimnazije i srednje škole (koautor), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srbije, Beograd 2001, 2003.
 • Sociologija. Osnovni pojmovi, pristupi, problemi, Fakultet civilne odbrane, Beograd 2005.

Zbornici (priredio)

 • Univerzitet u Srbiji, Nova srpska politička misao, Beograd 1999.
 • (Re)konstrukcija institucija (Godinu dana tranzicije u Srbiji), Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd 2002.