Skip to content

Fakultet bezbednosti

Конкурси
Извештај комисије - ван. проф. Сис. обезбеђења и заштите
Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је извештај  Комисије са документацијом за избор наставника у звање  ванредног професора  за ужу научну област  Студије  безбедности, за наставни предмет Системи обезбеђења и заштите доступан јавности у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Извештај Комисије са документацијом налази се у библиотеци Факултета и на званичном сајту Факултета безбедности.
 
Извештај комисије - доц. Управљање ризицима у ван. сит.
Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је извештај  Комисије са документацијом за избор наставника у звање  доцента  за ужу научну област  Студије  цивилне заштите и заштите животне средине, за наставни предмет Управљање ризицима у ванредним ситуацијама доступан јавности у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Извештај Комисије са документацијом налази се у библиотеци Факултета и на званичном сајту Факултета безбедности.
 
Реферат комисије - доц. Увод у студије безбедности
Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је  Реферат  Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника у звање  доцента  за ужу научну област  Студије  безбедности, за наставни предмет Увод у студије безбедности доступан јавности.

Извештај Комисије са документацијом налази се у библиотеци Факултета и на званичном сајту Факултета безбедности.
 
Конк. доц. - Студије безбедности
 
Конк. доц.-Управљање ризицима у ванредним ситуацијама